จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 333 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2566)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย
8
50
51
101
45020002
บ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย
8
36
33
69
45020003
บ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย
8
22
23
45
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย
11
59
45
104
45020005
บ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย
8
46
29
75
45020006
บ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
10
106
95
201
45020007
จตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
22
228
198
426
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
8
42
55
97
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
8
46
37
83
45020011
เมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
30
519
522
1,041
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
15
145
142
287
45020013
บ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
8
35
21
56
45020014
บ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
8
77
73
150
45020015
บ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
11
133
95
228
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
11
97
58
155
45020017
บ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
11
86
70
156
45020018
บ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
11
91
61
152
45020019
วัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
11
98
71
169
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
7
23
21
44
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
11
79
67
146
45020022
บ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
11
69
66
135
45020023
บ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
11
62
57
119
45020024
บ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
8
60
57
117
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
8
16
14
30
45020026
บ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
11
66
70
136
45020027
บ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
11
91
78
169
45020028
ชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
10
20
25
45
45020029
บ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
8
25
24
49
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
8
30
23
53
45020031
บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
11
84
74
158
45020032
ไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
11
33
52
85
45020033
บ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย
11
55
44
99
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
11
57
51
108
45020036
บ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
8
31
27
58
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
8
12
19
31
45020038
บ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย
8
44
36
80
45020039
บ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย
8
24
24
48
45020040
บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
11
39
30
69
45020041
เมืองบัววิทยาคาร เมืองบัว เกษตรวิสัย
8
82
94
176
45020042
บ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย
8
52
43
95
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย
11
60
60
120
45020044
วัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย
8
16
16
32
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย
11
79
64
143
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย
15
139
131
270
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย
8
37
32
69
45020048
บ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย
7
12
18
30
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย
11
65
67
132
45020050
บ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย
8
25
26
51
45020051
บ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย
8
14
18
32
45020052
บ้านสิงห์ไคล หนองแวง เกษตรวิสัย
8
35
24
59
45020053
บ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย
8
35
34
69
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย
8
76
78
154
45020055
บ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
8
49
58
107
45020056
บ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
5
4
5
9
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
11
140
130
270
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
8
36
42
78
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
0
0
0
0
45020060
บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
8
67
62
129
45020061
บ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
8
10
10
20
45020062
บ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
8
22
24
46
45020063
บ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
8
35
32
67
45020064
บ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
11
31
36
67
45020065
บ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
9
85
90
175
45020066
บ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
8
15
20
35
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
11
53
41
94
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
8
36
38
74
45020069
บ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
8
58
40
98
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
7
11
17
28
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์
8
69
54
123
45020072
บ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์
8
22
16
38
45020073
บ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
11
103
90
193
45020074
บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
11
49
59
108
45020075
บ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
8
38
32
70
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
8
32
35
67
45020077
บ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
8
20
18
38
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
6
5
5
10
45020079
บ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์
8
23
21
44
45020080
บ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์
8
47
33
80
45020081
เมืองปทุมรัตต์ บัวแดง ปทุมรัตต์
18
204
191
395
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์
8
48
36
84
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
12
120
84
204
45020084
บ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์
8
16
19
35
45020085
บ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์
8
38
24
62
45020086
บ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์
8
16
24
40
45020087
บ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์
8
39
51
90
45020088
บ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์
8
32
35
67
45020089
บ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์
11
95
80
175
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์
8
19
20
39
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์
11
59
43
102
45020092
บ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์
8
27
27
54
45020093
บ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์
8
16
18
34
45020094
บ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์
8
18
39
57
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สระบัว ปทุมรัตต์
8
67
58
125
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์
11
108
95
203
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์
11
56
52
108
45020098
บ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์
11
34
31
65
45020099
บ้านสำราญหนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์
8
40
29
69
45020100
บ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์
8
21
25
46
45020101
ประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์
2
7
2
9
45020102
บ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร
8
27
28
55
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร
8
59
32
91
45020104
บ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร
8
36
24
60
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร
11
64
53
117
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร
11
66
55
121
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร
8
25
14
39
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร
8
21
22
43
45020109
บ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร
8
14
11
25
45020110
บ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร
7
4
5
9
45020111
โนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร
12
63
44
107
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร
3
3
2
5
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร
8
22
15
37
45020114
บ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร
6
6
8
14
45020115
บ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร
9
29
24
53
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร
11
87
76
163
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร
8
45
42
87
45020118
บ้านชาติ นานวล พนมไพร
8
26
25
51
45020119
บ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร
7
13
8
21
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร
8
17
19
36
45020121
บ้านคำพระ นานวล พนมไพร
8
23
25
48
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร
11
45
40
85
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร พนมไพร พนมไพร
31
465
485
950
45020124
บ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร
9
44
22
66
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร
9
20
24
44
45020126
ดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร
10
33
13
46
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร
8
79
86
165
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร
8
60
43
103
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร
9
33
29
62
45020130
บ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร
9
29
39
68
45020131
บ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
7
6
9
15
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
12
101
101
202
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
8
58
50
108
45020134
หนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
8
67
42
109
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
8
22
19
41
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
7
15
18
33
45020137
บ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
8
23
12
35
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร
11
68
56
124
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ วารีสวัสดิ์ พนมไพร
8
9
15
24
45020140
บ้านสระแก้ว พนมไพร พนมไพร
8
44
44
88
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร
8
39
29
68
45020142
บ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร
8
13
9
22
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสนสุข พนมไพร
11
82
75
157
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร
8
40
43
83
45020145
บ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร
8
34
36
70
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร
11
70
67
137
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร
8
13
21
34
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร
8
26
27
53
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร
9
34
28
62
45020150
บ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร
11
60
43
103
45020151
บ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร
11
62
32
94
45020152
เมืองจำปาขัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ
12
133
102
235
45020153
บ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ
9
60
58
118
45020154
บ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ
9
22
23
45
45020155
บ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ
7
9
9
18
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
8
20
27
47
45020157
บ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
8
30
40
70
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
13
94
89
183
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
8
48
57
105
45020160
บ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
8
27
24
51
45020161
บ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
8
36
34
70
45020162
บ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
8
23
15
38
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
8
51
42
93
45020164
บ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
8
11
6
17
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
11
131
123
254
45020166
บ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
11
82
69
151
45020167
บ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
11
61
66
127
45020168
บ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
2
2
9
11
45020169
บ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
8
41
33
74
45020170
เมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
11
131
103
234
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
11
77
70
147
45020172
โพนขวาวพิทยาคม ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
9
61
44
105
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
8
35
46
81
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
13
97
90
187
45020175
บ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
9
36
37
73
45020176
บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
8
30
23
53
45020177
บ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
11
82
54
136
45020178
บ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
11
73
57
130
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ
11
109
108
217
45020180
บ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
8
9
10
19
45020181
บ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
8
47
40
87
45020182
บ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
12
45
39
84
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
8
42
28
70
45020184
บ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
4
4
4
8
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ
8
26
27
53
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
8
72
62
134
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ
8
39
35
74
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ
11
120
108
228
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม น้ำคำ สุวรรณภูมิ
8
55
67
122
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
9
41
42
83
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
9
34
30
64
45020192
บ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
11
90
75
165
45020193
บ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
9
28
30
58
45020194
ห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
9
30
29
59
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
12
37
52
89
45020196
เมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
8
19
22
41
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
8
17
27
44
45020199
บ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ
8
15
19
34
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
28
311
317
628
45020201
ดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
0
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ
11
111
103
214
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
0
0
0
0
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
8
30
28
58
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
43
737
804
1,541
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
8
32
37
69
45020209
บ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
8
42
23
65
45020210
จตุคามวิทยา ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
8
35
38
73
45020211
บ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
8
36
20
56
45020212
บ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
11
94
81
175
45020213
บ้านน้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ
8
35
31
66
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
12
62
65
127
45020215
บ้านหัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ
8
44
29
73
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) หัวช้าง สุวรรณภูมิ
11
76
55
131
45020217
บ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ
8
43
41
84
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ หัวโทน สุวรรณภูมิ
8
64
64
128
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ
11
50
42
92
45020220
บ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ
8
42
38
80
45020221
บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ
7
16
20
36
45020222
บ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ
8
47
33
80
45020224
บ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ
8
48
39
87
45020225
บ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ
10
23
32
55
45020226
บ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ
8
26
29
55
45020227
บ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ
2
2
0
2
45020228
บ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ
8
20
25
45
45020229
บ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ
11
26
16
42
45020230
บ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง
11
55
33
88
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง
8
29
14
43
45020232
บ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง
4
5
2
7
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง
8
23
26
49
45020234
หนองยางวิทยาคม กกกุง เมืองสรวง
12
67
70
137
45020235
บ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง
8
27
24
51
45020236
บ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง
11
70
55
125
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง
8
37
25
62
45020238
ดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง
8
30
31
61
45020239
บ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง
11
77
56
133
45020240
ชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง
11
122
129
251
45020241
บ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง
8
75
78
153
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง
8
30
27
57
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง
8
18
11
29
45020244
บ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง
11
74
82
156
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา หนองหิน เมืองสรวง
11
78
56
134
45020246
บ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง
9
17
7
24
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย
11
107
92
199
45020248
บ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย
8
41
35
76
45020249
บ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย
8
20
13
33
45020251
เมืองโพนทราย โพนทราย โพนทราย
12
101
109
210
45020252
หนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย
8
97
95
192
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ โพนทราย โพนทราย
7
12
7
19
45020254
บ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย
8
54
33
87
45020255
บ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย
5
9
8
17
45020256
ยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย
11
135
88
223
45020257
บ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย
8
62
50
112
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย
8
26
30
56
45020259
บ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย
11
77
55
132
45020260
บ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย
9
24
19
43
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ศรีสว่าง โพนทราย
9
34
24
58
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย
11
66
62
128
45020263
บ้านดงหมากไฟ โพนทราย โพนทราย
11
83
63
146
45020264
บ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย
8
48
36
84
45020265
สามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย
16
158
111
269
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย
8
42
51
93
45020267
บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ
8
34
32
66
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
8
63
67
130
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
8
59
64
123
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ
0
0
0
0
45020271
บ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
0
0
0
0
45020272
บ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ
9
17
19
36
45020273
ชีโหล่นวิทยา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
11
115
97
212
45020274
บ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ
11
44
49
93
45020275
บ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ
8
18
19
37
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
2
0
3
3
45020277
บ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ
4
8
13
21
45020278
บ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ
8
55
44
99
45020279
บ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ
8
27
34
61
45020280
บ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ
8
42
39
81
45020281
บ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ
11
86
49
135
45020282
บ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
7
13
18
31
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์ โพนเมือง อาจสามารถ
8
42
44
86
45020284
บ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ
0
0
0
0
45020285
บ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ
8
32
24
56
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
9
14
14
28
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ
15
114
102
216
45020288
บ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ
8
26
25
51
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง หนองขาม อาจสามารถ
8
21
14
35
45020291
บ้านแวงวังเซียม หนองขาม อาจสามารถ
8
34
23
57
45020292
หนองฮางวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
11
109
81
190
45020293
บ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ
8
21
26
47
45020294
บ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ
8
42
40
82
45020295
หนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
11
70
70
140
45020296
บ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ
5
2
3
5
45020297
บ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ
11
85
52
137
45020298
บ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ
8
34
27
61
45020299
บ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
52
36
88
45020300
บ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
11
99
96
195
45020301
บ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
26
24
50
45020302
บ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
6
6
9
15
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
25
21
46
45020304
บ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
28
28
56
45020305
สีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
32
36
68
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
8
25
19
44
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา หน่อม อาจสามารถ
8
31
28
59
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ
8
33
37
70
45020309
บ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ
9
10
12
22
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา หน่อม อาจสามารถ
11
111
74
185
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา หน่อม อาจสามารถ
8
26
27
53
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ
8
17
33
50
45020313
บ้านโหรา โหรา อาจสามารถ
8
32
32
64
45020314
บ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ
8
17
20
37
45020315
บ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ
8
29
24
53
45020316
บ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ
8
48
43
91
45020317
บ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ
1
0
1
1
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ
13
124
103
227
45020319
บ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ
0
0
0
0
45020320
อนุบาลเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ
34
490
490
980
45020321
บ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ
8
38
42
80
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ
6
12
4
16
45020323
บ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ
8
30
21
51
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
11
102
104
206
45020325
บ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ
9
26
21
47
45020326
บ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี
8
40
48
88
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี
8
23
27
50
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี
8
33
29
62
45020329
บ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี
8
37
47
84
45020330
บ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี
8
39
35
74
45020331
บ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี
11
75
62
137
45020332
บ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี
0
0
0
0
45020333
บ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี
8
42
44
86
45020334
บ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี
8
71
53
124
45020335
บ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี
11
90
101
191
45020336
บ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี
8
67
72
139
45020337
สาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี
11
94
81
175
45020338
บ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี
3
3
3
6
45020339
เมืองหนองฮี หนองฮี หนองฮี
8
61
68
129
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี
8
24
31
55
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี
11
78
67
145