คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายสุชาติ พุทธลา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายเสนอ แสนคำ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นายไกรวุธ พนมพงษ์
  อำนวยการ
  นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์
  นโยบายและแผน
  นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  นางรุ่งทอง วันภูงา
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นายอิสรา ทุมแสน
  บริหารงานบุคคล
  นางสาวชัญญา อินทริกานนท์
  พัฒนาครูฯ
  นายสุนทร หลักคำ
  นิเทศติดตามฯ
  นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นายวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางกรุณา สุนทรา
  หน่วยตรวจสอบภายใน