ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
1
0
1
09
6
13
19
41
2
1
3
42
1
0
1
43
1
5
6
45
4
5
9
46
0
4
4
47
0
4
4
48
0
2
2
49
1
4
5
50
1
0
1
33
1
5
6
105
0
1
1
106
3
0
3
124
0
1
1
147
1
0
1
149
1
0
1
127
2
1
3
129
1
0
1
134
0
1
1
138
0
1
1
141
0
1
1
101
1
5
6