สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

333
โรงเรียนในสังกัด
32,955
จำนวนนักเรียน
3,563
จำนวนครูและบุคลากร
82
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 32
9.61
21 - 40 คน
 45
13.51
41 - 60 คน
 68
20.42
61 - 80 คน
 49
14.71
81 - 100 คน
 32
9.61
101 - 120 คน
 17
5.11
รวม
 242
72.67
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 68
20.42
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 16
4.80
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 2
0.60
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 4
1.20
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.30
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 333
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 242 แห่ง 72.67%

72.67%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 86 แห่ง 25.83%

25.83%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 4 แห่ง 1.20%

1.20%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.30%

0.30%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 238 แห่ง 71.47%

71.47%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 93 แห่ง 27.93%

27.93%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 0.30%

0.30%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.30%

0.30%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน (19 กลุ่ม)