ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
1
0
1
10
13
6
19
11
1
6
7
12
4
6
10
13
1
8
9
15
1
10
11
16
6
12
18
17
0
4
4
18
0
1
1
19
0
1
1
20
1
0
1