ข้อมูลบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
0
2
6
13
19
10
29
39
4
2
6
2
2
4
4
8
12
0
0
0
28
54
82
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
0
1
13
6
19
1
6
7
4
6
10
1
8
9
1
10
11
6
12
18
0
4
4
0
1
1
1
0
1
0
1
1
28
54
82

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 82 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายเสนอ แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวกมลวรรณ พากเพียร ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายพิทักษ์ชัย นะราวัง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสมใจ อุดสระคู แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวีระพัฒน์ ประสาร ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายประเสริฐ อุดสระคู ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายมนตรี จันทร์ศรี ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวนริษา สมทรัพย์ พนักงานธุรการ ส 3
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายยิ่งยศ ป้องทัพไทย พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุจิต ศิลาเหลือง ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุชาติ พิศวิมล ช่างไฟฟ้า ช.3
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอภิลักษณ์ ป้องทัพไทย ครูผู้สอน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวเบญจวรรณ เพชรภักดี เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอุไรวรรณ ถาวะโร เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวราเมธ คงเพชร เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายไกรวุธ พนมพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางบุญนำ บุตรโคตร นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายรณชิต ทุมแสน นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์ นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสุรัญยา สุขสังข์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางนฎา สีสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวระเบียบ ขาวผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางจตุพร สามิบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางมนัญญา สมหนองบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นายธนวัฒน์ พันธุ์หินกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางธัญลักษณ์ สามชัย พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายวงศกร สีลา นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายอิสรา ทุมแสน นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายชานุ เพ็งดี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางดาววรรณ์ ฤทธิแผลง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายธวัชชัย หลักคำ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวสมสมร วงค์วรบุตร นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวณัฏยา พุฒตาล นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวนิสา อยู่ประไพ นักทรัพยากรบุคคล
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวกมลชรัตน์ น้อยห้างหว้า ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรุ้งลาวัลย์ ชื่นสุขเกษมกุล นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพีรยา โนนนอก เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวถนอมจิตร อินทร์โท่โล่ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นายวิฑูรย์ ศรีอ่อน นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางยุพา ศิลาเหลือง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวเบญญาภา วศินวรกุล นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสุนันทา สิทธิสาร นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางชนิดาภา ป้องสนาม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวณัฐฐินันท์ ดวงเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวมีนา โฮมสองชั้น ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นายวิชัย จันทร์คูเมือง พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวณัฐกุล แสงภารา พนักงานพิมพ์ดีด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางรุ่งทอง วันภูงา นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวศิริวรรณ แก้วศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางเพียรศรี มูลรัตน์ นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นายอำนาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวเพียงฤทัย ชุมวัน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายเอกชัย กมลเลิศ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวศิริวรรณี สีบาง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวสุนันทา ยอดรัก ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางฐปนีย์ ไทยโสภา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพัทธ์ธีรา วารุรัง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกฤตภรณ์ ปีเจริญ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุนทร หลักคำ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพิสมัย มูลกิตติ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวสุประวีณ์ หาวัน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายตันติกร ขุนาพรม ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจริยา ดีชาติ พนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวณริสา โพธิ์หล้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางกรุณา สุนทรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสาวชุมสาย เลิศพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ นิติกร
ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี