ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

333
โรงเรียนในสังกัด
94
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
242
โรงเรียนขนาดเล็ก
73
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 32
9.61
21 - 40 คน
 45
13.51
41 - 60 คน
 68
20.42
61 - 80 คน
 49
14.71
81 - 100 คน
 32
9.61
101 - 120 คน
 17
5.11
รวม
 242
72.67
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 68
20.42
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 16
4.80
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 2
0.60
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 4
1.20
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.30
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 333
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 242 แห่ง

72.67%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 84 แห่ง

25.23%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง

1.80%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

0.30%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 238 แห่ง

71.47%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 93 แห่ง

27.93%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

0.30%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

0.30%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 333 แห่ง 73 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด