โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 93 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ ประเภท นักเรียน อบ.
(2567)
นักเรียน ประถม
(2567)
นักเรียน ม.ต้น
(2567)
รวม ผู้บริหาร
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 5 66 12 83
45020007 จตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 58 229 98 385 นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์
45020015 บ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 128 53 208 นายสมนึก โนริรัตน์
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 88 40 148 นายประจบ สีลาสม
45020017 บ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 19 91 44 154 นางสาวอัชรา ขันธวงศ์
45020018 บ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 85 43 148 นางปรียานันท์ เหินไธสง
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 102 42 170 นายวินัย โพธิ์หมุด
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 90 28 135 นายศิริชัย อุดมทรัพย์
45020022 บ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 66 38 121
45020023 บ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 22 70 32 124
45020026 บ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 14 70 42 126 นายกันตพงศ์ ภารการ
45020027 บ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 28 90 42 160 นายบุญชู อาจสม
45020028 ชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 8 24 7 39
45020031 บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 24 90 47 161 นายมานะ ทีคลัง
45020032 ไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 43 29 89
45020033 บ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 10 47 24 81 นางเณรัชรา ก้านจักร์
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 64 21 101 นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า
45020040 บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 11 43 16 70 นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 69 25 110 นายอธิป เมืองนาม
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 15 97 26 138 นายนิรุตต์ ดำรี
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 140 65 250 นางหทัยชนก คชพันธ์
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 73 33 123 นายคำตัน พิมพ์สิงห์
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53 151 67 271 นายคิดกิตติคุณชัย อันไฮ
45020064 บ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 36 22 76 นายประจวบ รักษาชนม์
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 13 49 27 89 นายสัญญา ชาวไร่
45020073 บ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 120 24 182 นายพนมภูมิ ไชยแสน
45020074 บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 25 57 24 106 นายนายมงคล ภูศรีอ่อน
45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 29 109 55 193 นายคำภู โกฎหอม
45020089 บ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 24 90 61 175 นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 45 27 89 นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี
45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 95 60 181 นายวิทยา กาญจนศร
45020097 บ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 14 58 34 106 นายสมจิตต์ อิงอาจ
45020098 บ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 11 36 10 57
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 13 59 41 113 นายพนายุต กองสุข
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 53 34 103 นายศักดิ์ชัย ใจเมือง
45020111 โนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 48 31 99
45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 85 44 162 นางสาวสุภา เดชไทย
45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 44 27 87 นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร
45020126 ดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 4 29 9 42 นางสุวณีย์ ขันโมลี
45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 22 117 55 194 นายปราโมทย์ หันตุลา
45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 74 34 135 นายอำพร ชัยอาวุธ
45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสนสุข พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 88 46 152 นายสิงขร ริโยธา
45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 74 40 131 นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์
45020150 บ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 57 25 102 นายปริณ เรืองจันทร์
45020151 บ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 50 19 87 นายวิชัย พงษ์วัน
45020152 เมืองจำปาขัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 119 59 219 นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา
45020153 บ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 0 69 42 111 นายวุฒิชัย ไชยสุข
45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 50 129 70 249 นายทินกร คลังจินดา
45020166 บ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 80 29 136 นายนายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
45020167 บ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 7 89 27 123 นายนายศุภธี ศรีสนาม
45020170 เมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 133 49 219 นายสืบสกุล ชดช้อย
45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 77 38 146 นายรัฐพล นามคำ
45020177 บ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 24 76 24 124 นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ
45020178 บ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 25 75 33 133 นายวิเชียร แสงสุมาศ
45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 123 55 211 นายณรงค์ เย็นเพชร
45020182 บ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 23 29 22 74
45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 110 93 230 นายสมบูรณ์ สีสีน
45020192 บ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 94 35 161 นายปรีชา วงศ์หินกอง
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 41 20 79 นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงาม
45020202 โสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 99 66 203 นายอาคม บุตรหินกอง
45020212 บ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 82 55 170 นายประวิทย์ เรืองศรี
45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 63 39 132 นางกุลธิดา นาเมือง
45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) หัวช้าง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 28 72 32 132 นายปัญญา นาเมือง
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 24 52 14 90 นางสาวนิภาพร น้ำคำ
45020225 บ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 7 25 20 52 นายสุระพงษ์ ยมรัตน์
45020229 บ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 8 18 9 35
45020230 บ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 48 22 88 นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
45020234 หนองยางวิทยาคม กกกุง เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 25 68 30 123 นายราชัญ ผุยปุโรย
45020236 บ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 22 67 31 120 นายจักร์สิน สามารถ
45020239 บ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 85 31 142 นายถาวร มูลมะณี
45020240 ชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 144 64 253 นายวิเชียร กันหาจันทร์
45020244 บ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 91 38 146 นางพนิดา สุธาพจน์
45020245 หนองหินใหญ่วิทยา หนองหิน เมืองสรวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 77 40 148 นางสาวศรัญญา สาลำ
45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 39 121 22 182 นายไชยวัฒน์ ไชยโย
45020256 ยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 39 119 48 206 นายสุทิน อักโข
45020259 บ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 63 44 127 นางพชรพร ลีทัพไทย
45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 73 26 132 นายวิษณุพงค์ วิเศษสม
45020263 บ้านดงหมากไฟ โพนทราย โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 23 75 38 136 นายจำรัส เชิงหอม
45020265 สามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 158 51 257 นายชยุต งามเกลี้ยงธน
45020273 ชีโหล่นวิทยา บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 121 64 212 นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์
45020274 บ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 12 42 20 74
45020281 บ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 16 58 48 122 นายโกวิท สิทธิศักดิ์
45020292 หนองฮางวิทยา หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 115 32 181 นายสมจิต หนองหิน
45020295 หนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 77 33 142 นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์
45020297 บ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 13 64 43 120 นายสุเมธ สาลำ
45020300 บ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 105 40 171 นายสมคิด อุบาลี
45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา หน่อม อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 78 75 173 นางศศิธร สังขศิลา
45020318 บ้านแคน(วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 97 87 221 นางวริดา สุมาลี
45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 127 48 215 นายธานินทร์ ข่อยแก้ว
45020331 บ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 17 77 31 125 นายภูรินทร์ รัตนศรี
45020335 บ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 103 45 188 นางวราภรณ์ แผลงฤทธิ์
45020337 สาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 35 103 40 178 นายกำพล นามเพ็ง
45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 19 87 32 138 นายสุเทพ ชุมภักดี