ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน จำนวน63 โครงการ
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จำนวนโรงเรียนเข้าร่วม ปีการศึกษา
1 เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน 0
2 เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน 0
3 เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ 0
4 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน 0
5 เป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนของโรงเรียน 0
6 เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 0
7 เป็นโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา 0
8 เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 0
9 เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 0
10 เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ) 0
11 เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 0
12 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน 0
13 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 0
14 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน 0
15 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 0
16 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน 0
17 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 0
18 เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น 0
19 โครงการอิสลามศึกษา 0
20 โครงการประสานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0
21 โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ 0
22 โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก 0
23 โครงการโรงเรียนสีขาว 0
24 โครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 0
25 โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนเข้ามารวม 0
26 โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มารวม 0
27 โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 0
28 โครงการ Education Hub 0
29 โครงการ Sister School 0
30 โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า 0
31 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 0
32 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 0
33 โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ 0
34 โครงการอาหารกลางวันประเภท 1 0
35 โครงการอาหารกลางวันประเภท 2 0
36 โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1 0
37 โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2 0
38 โครงการโรงเรียนสุจริต 0
39 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ 0
40 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 0
41 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก 0
42 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 0
43 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน 0
44 โครงการ To be number one 0
45 โครงการ EP (English Program) 0
46 โครงการ IP (Intensive Program) 0
47 โครงการ MEP (Mini English Program) 0
48 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของ สพฐ. พ.ศ. 2551-2554 ตามมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 0
49 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE) 0
50 โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School 0
51 ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 0
52 โครงการปฏิรูปสู่การปฏิบัติ 0
53 โรงเรียน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN 0
54 โรงเรียน Buffer School ในโครงการ Spirit of ASEAN 0
55 โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 0
56 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0
57 โครงการอัจฉริยะจรรยา 0
58 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้คืนครูให้ศิษย์ 0
59 โครงการโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ปี 2558 0
60 โรงเรียนประชารัฐ 0
61 สะเต็มศึกษา (STEM) 0
62 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 0
63 โครงการห้องเรียนอาชีพ 0