ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


3,563 คน

ครูและบุคลากร

229 คน

ผอ.รร.

11 คน

รอง ผอ.รร.

1,965 คน

ครู

317 คน

ครูผู้ช่วย

10 คน

บุคลากร 38(2)

83 คน

ลูกจ้างประจำ

155 คน

พนักงานราชการ

477 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

333 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

12 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
745
1,748
2,493
6
4
10
83
0
83
46
109
155
318
504
822
1,198
2,365
3,563