ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
745
1,748
2,493
6
4
10
83
0
83
46
109
155
318
504
822
1,198
2,365
3,563

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3,563 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นายวุฒินันท์ คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางบัวทอง มูลทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางบังอร คำมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวนุชฎาภรณ์ สุริวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวศิรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นายพงศกร วงษ์ทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นายกฤษณะ สระบัวบาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นายเผด็จ เสงี่ยมทรัพย์ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวปิยะดา สิทธิสาร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวเบญจรัตน์ ภาละบาล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวศิริลักษณ์ พาสิงห์ศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก นางสาวปาริชาติ ประฤชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020002 บ้านฮ่องทราย นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020002 บ้านฮ่องทราย นางกชกร จ่าแสนชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020002 บ้านฮ่องทราย นางสาวณัตินา วงษ์ศรีมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020002 บ้านฮ่องทราย นางตุ้มทอง แนบโนนสูง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020002 บ้านฮ่องทราย นางสาวขนิษฐา พายุหะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020002 บ้านฮ่องทราย นายอุรุพงศ์ วงศ์หนองแวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020003 บ้านไทรทอง นางสุวรรณี เรืองดงยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020003 บ้านไทรทอง นางศุลีพร บุญเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020003 บ้านไทรทอง นางนัฐกาล ศรีนวลจันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020003 บ้านไทรทอง นางสาวนิโลบล เพชรภักดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020003 บ้านไทรทอง นายสงวน จันดาหงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางพนารัตน์ สิทธิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางศิริพร มูลทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางสาวสุปัญญา สำลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นายมหิทธิพงศ์ จันทะคาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางอังศุธร จันทะคาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางสาวจินตภา นาพิมพ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางพรรณี มงคลมะไฟ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นายรัชชานนท์ ละลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นายกฤษณพงศ์ กุลไพศาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางสาวอาลิษา นารินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางวันเพ็ญ สุนนทะนาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นายประทีป คำพร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางสาวเบญจวรรณ นามโสม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง นางสาววิชุดา สีหานาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นายบุญเพ็ง นามโสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นายกิตติพงษ์ หงทะนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นางวราภรณ์ คำพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นายเกริกฤทธิ์ ศิริวัฒนานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นางสาวกัลญาณี แก้วฮองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นางสาวกรรณิการ์ เจียบเกาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นางยุศิลป์ สุขขำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นายสุนันท์ วงษ์สนิท ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020005 บ้านหนองสระหงส์ นางสาวมลฤดี วงษ์สนิท ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นายปัญญา สุระโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นายสวัสดิ์ นาปองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางประไพวรรณ บุญสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางอุไรรัตน์ สวัสดิ์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นายอำนาจ อินทะนิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางธีรญาณี นาปองสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางชื่นจิต กองขวัญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางพรพิมล จำปาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นายสุชาติ จำปาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางสุพัต เจริญภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางนิตยา ปรักมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางสาวชุรีวรรณ ราบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นายชาญชัย จุลเหลา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางสาวโชติกา จันทะบุดศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ นางสาวขณิษฐา สีกู่กา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020007 จตุรคามพัฒนา นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายสายชล ศิริสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางจิราภรณ์ ตรีคาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายวิรัตน์ แจ้งสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางลัดดาวัลย์ แจ้งสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายยุทธนา สุดวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสุภัทรา วงษ์ประการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายวิรัตน์ วัฒนยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางนิภาภรณ์ ชั้นพรหมงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางธิชา มุ่งธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายธนโชติ แจ้งสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสุคนธ์ ชัยสีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสุนีย์ พลสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายปรีชา มุ่งธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางคนึงนิจ สุดวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางอรอนงค์ ตรีคาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสาวอรัญญา พฤษกรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสาวยุวดี ศิริสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางวิมลพร ศรีประสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายภูวนัย ชาวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา ว่าที่ร้อยตรีถนัด ประดับเพชร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นายมนตรี นาคพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสาวสกุลรัตน์ นามวงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสาวจุฑามาศ พิชญโสภากุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020007 จตุรคามพัฒนา นายจำรัส สายสอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020007 จตุรคามพัฒนา นางสาวสุภาพร อุปวงษา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020007 จตุรคามพัฒนา ว่าที่ร้อยตรีทศพล ศิริสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวเอื้องไพร ใสสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวสมฤทัย วินทะสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวจิราภรณ์ อันทะชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวชุลีวัน จันทร์ที ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวเสาวคนธ์ เคนพันค้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวชลธิชา ไฝงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวปรางมาศ บุตรพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวนิภาพร เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวรัตน์ญานิน ชมเชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวจันนภา บุญเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นายรำไพ สีสินธุ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นายกริชภูมิ โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นางสาวลักขณา โพธิสาขา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นางมยุรา สีลาสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นายประจวบ ทองสระคู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม จ่าสิบตำรวจจักษ์กฤช จำปาหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นายธวัชชัย บุญบาล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นางสาวเจนศิลาวรรณ จันทร์ใหม่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นายลำไพ จำปาหล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นางสาวจีรนันท์ สิงห์นันท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม นางสาวสุภารัตน์ อาจหนองหว้า ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสิริมา สุดชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางรัชนี แซ่อึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางณฐมน เชิงหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายดนุรุจณ์ แน่นอุดร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางโชคดี มากพูน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวเพ็ญพร ฤทธิหงส์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวจิราภรณ์ สุดชา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวกนกวรรณ กุมผัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวศิริพร แสงตาดโตน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวกรวีร์ แก้วทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวทัศนีย์ สีดามา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวกิ่งฟ้า สิทธิศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวกัญภร สระคูพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวสุภาสินี โยธาจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวศศิอาภา สายยศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวพรรณนิภา หอมกลิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางประภัสสร น้อยบาท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายสมคิด สาสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางปราณปริยา วรรณศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวศุภาภรณ์ แกล้วกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายศรายุทธ บุตรศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวจุฑาทิพย์ ทองดอนดู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวอัจฉรา อิ่มพันแบน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางจิตรา เทียมสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวจรรยาภรณ์ ภูกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาววิไลภรณ์ พันธ์พานิชย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาววิมลณัช พลสามารถ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายปุณณรัตน์ แสนพิมล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวกุลธิดา คุ้มยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวหฤทัย น้อมระวี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวปัทมา พรมหญ้าคา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายอติราช ชัชวาลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวอภิญญา สีสัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายพงศธร เที่ยงสุนทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายพุฒวิชญ์ เอื้อมสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวสุดารัตน์ มาตย์วิเศษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวภัณฑิรา ใจสัตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายอภิวัฒน์ วลัยศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายสวัสดิ์ ทองไพฑูรย์ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางวรรณริษา วงศ์นาค ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวมนฤดี คำดำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายอนงค์ ศรีเที่ยง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายโสภาภน ดีโสภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นายกำพล กะตะโท ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางภัทธาภรณ์ ทับงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวณัฐธิดา จันทลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาววันวิสาข์ ศรีกงพาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020011 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวธัญญาภรณ์ รัชตเมธากุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายวิรัตน์ สิทธิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวขนิษฐา จันทร์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางธิดาพร เวียงอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายสาธิต พิมพ์เวิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสุภาภรณ์ ชุมมุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายอุทัย พิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางวิจิตรา นามจันทร์ดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางปราณี บัวหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวทิพย์สุคนธ์ โปร่งมณี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวรุจารี ธิดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายจตรุรงณ์ เทียมวงเดือน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวเอื้อมพร สิทธิสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวขนิษฐา บังวิเศษ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวพิณยารัตน์ เงางาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ แก้วอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางอรทัย ด่างเหลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาววรัญญา สิงห์สั่งถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางฐิติมาภรณ์ นามโสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวจิตติมา วงษ์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาวพิมพ์ชนก ไตรทิพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นางสาววราภรณ์ ตั้งกิจโสภณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายวิทรัส น้อยสุพรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) นายจิตกร วรรณสุทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวอรทัย สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020013 บ้านป่ายาง นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020013 บ้านป่ายาง นางแววยุลี อรรคพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020013 บ้านป่ายาง นายทินกร บุญศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวอุรารัตน์ บุญเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020013 บ้านป่ายาง นางบุญเมือง ปรักมาศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวราตรี ปาโท เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020013 บ้านป่ายาง นายกล้องสากล ขุมทรัพย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวสมฤดี พงษ์ผือฮี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยสุพรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020013 บ้านป่ายาง นางสาวศศิพร อ่อนดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020014 บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางรุจิษยา คำอุ่นสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวเพ็ญประภา วะทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวจิราภรณ์ กลางลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวอรพรรณ นาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นายพิทักษ์ จันทิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางนฤมล ตูมตั้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวมัติกา ทุมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวรัตติยากรณ์ เชื้อสระคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นายโกมินทร์ ปิ่นละออ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นายพิทยาวัฒน์ ลาสนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวรัตนาภรณ์ ธนะชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020014 บ้านหนองแวง นายประสารชัย ศรีส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020014 บ้านหนองแวง นางสาวปาริชาติ เพ็ญทองดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020014 บ้านหนองแวง นางบานเย็น นนทะจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020014 บ้านหนองแวง นายเสกสรรค์ โคตุทา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นายสมนึก โนริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางมนเทียน เกณทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางยุพิน ชินภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางอำภา วิฬุวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางเนรัญชนา สงเคราะห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวศศิธร วงศ์อาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางรุ่งฤดี สนิทพจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นายพิพัฒน์ชัย ศรีสุไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางเกษร ยุทธไกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางอรอนงค์ อุดหนุน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวพรทิพย์ ชาติงาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นายจารุวัฒน์ ปาสาโก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นายภัทรพล ปาปะเก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวอริวรรณ พันธ์หินกอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นายวุฒิพงษ์ หอมฟุ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020015 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวอชิรญากรณ์ วิเศษสมบัติ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายประจบ สีลาสม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายวิเชียร ศรีเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายขวัญชัย สมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางนีนาถ มะลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางสุจิตรา เจริญราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายสุชาติ แก้วไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางเตือนใจ วรรณศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางสุเนตตา แก้วไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางฉัตรฤดี ภูทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายศุภลักษณ์ สุดชารี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางศิวพร ออมอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายณัฐคณิน แสงงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางสาวกนิษฐา แจ้งสนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางสาวศิรินภา คู่กระสังข์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายวจนพงศ์ หารสุโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายวิรัตน์ ดวงปาโคตร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นางสาวอรพรรณ กันหาไชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายบรรชาชาญ น้อยบาท ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ นายคมสันต์ จำปาจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020017 บ้านโพนแท่น นางสาวอัชรา ขันธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางสาวกรรณิการ์ โวอ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นายนพดล แสนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นายไพรวัลย์ ไข่สังข์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางดวงใจ วิจารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นายประวัติ ชัยสีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางพรสวรรค์ ผลินยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางสาวอำพร วรวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางนันทา สีนวลจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางฉวีวรรณ สีนาดนาวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นายปรีชา อ่อนอ่างคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางบัวลอย บัวไข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางอภิชญา ปะตาชาลี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางสุขุมาภรณ์ จันทร์คูเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางสุจิตร พรหมบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020017 บ้านโพนแท่น นางจุฑารัตน์ แสนโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020017 บ้านโพนแท่น นางสาวสรัญญา พนมเขต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020017 บ้านโพนแท่น นายกฤษฎาพงษ์ แสงทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020017 บ้านโพนแท่น นายธีระศักดิ์ ศรีรักษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020017 บ้านโพนแท่น นางสาวปาณิสรา ญาติบำเรอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020018 บ้านแสนสี นางปรียานันท์ เหินไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นายพิสิฏฐ์ กองอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางวาสนา ศรีเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางเนาวรัตน์ ลุนาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางทิพวรรณ มิมะรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางหทยา ศรีเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นายเสริม อ้มสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางดาวรุ่ง นาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางยุภาพร ศิริวิโรจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางจุฬาวรรณ พิลาบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางสาวอิสริยาภรณ์ โชคแสน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางวรนารี ภูกลาง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นายไมตรี คุ้มเหล่ายูง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางสาวมณทิชา ปะทิรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางสาวชลวรรษ ศรีธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020018 บ้านแสนสี นางเรืองอุไร มะลิงาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020018 บ้านแสนสี นางพิไลพร ศรีภักดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020018 บ้านแสนสี นางสาวชนชญาห์ ศรีเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020018 บ้านแสนสี นายสมโภชน์ เอี่ยมละออง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายวินัย โพธิ์หมุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ ว่าที่ ร.ท.พชรพล แสวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายสุวิท พื้นสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางจำปี จันทร์หอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสุนงค์ บ้างตำรวจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสาวปิยาภรณ์ ถิ่นทัพไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฬารัตน์ ลาภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายสนั่น บุญอรัญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางวาสนา ศรีแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสาววรางคณา วิเชียรศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสาวยูถิกา เกษรราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางศิริพร วิจิตขจี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นางสาวมณีรัตน์ มูลพิมพ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายชยานันต์ เสริมวืเศษ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ นายสมควร กลองชัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง นายดนุรุจณ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง นางกนกกร จ่าราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง นางสาวนฤมล ทวีนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง นางสุพัตรา บุไธสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง นายชำนิ คู่กระสังข์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นายศิริชัย อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางนิลยา นิตยโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางจำเนียร พลพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางอุไรวรรณ พนมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางวิไลลักษณ์ ไชยบัวแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสาวบัวสอน วงค์สนิท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางจินตนา สีลาเหลี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางวริศรา บุญอรัญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางรุ่งทิวา นวรัตน์โลหะนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นายจักรพันธ์ เชื้อนนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสาวแพรวนภา คำภูเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสาวจิตตา ชัยรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสาวสุกัญญา พาเสน่ห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นางสาววารุณี วานิชชัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นายทักษ์ดนัย ทองทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ นายวิลัย แสนภูมิ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020022 บ้านนกเหาะ นางบัวเรียน ยางศูนย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นางบูชา พื้นสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายบัณฑิต บุญแจด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายเจียมพจน์ ไชยพิมพา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นางสะกาวเดือน พรมธิดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นางสาวภัทริกา ศรีสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายธนบดี ดวงพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายภาณุวัชร สุวรรณแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายสิทธิกุล แก้วเกิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นางสาวแสงเดือน หาญอาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020022 บ้านนกเหาะ นายยืนยง หอมเนียม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020022 บ้านนกเหาะ นางสุจิราภรณ์ บุญแจด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020022 บ้านนกเหาะ นางสาวสกุล สุขสนิท ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020022 บ้านนกเหาะ นางสาวสวรรยา ศรีใชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020023 บ้านโพนทัน นางมายาวี ไชยแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางวันทนา ฉัตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางสายยนต์ ทวีนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นายลิน นิตยโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางปริชาติ ศรีมารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางชนันกร บุญแจด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางณัฐฐินันท์ สมุทรศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นายสุระศักดิ์ พอกสูงเนิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางสาวพรทิพา นามเคน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางสาวทิวากร เกณฑ์สาคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นายณัฐพิสิษฐ์ ไชยคต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020023 บ้านโพนทัน นางพูลศรี สุดาปัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020023 บ้านโพนทัน นางสาวประภัสสร สมศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020023 บ้านโพนทัน ว่าที่ร้อยตรีกริชเพชร สุดาปัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020024 บ้านโพนหิน นายวิวัฒน์ ถนัดค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นางสาวนุชจรินทร์ มีมานะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นายจิตติ คู่กระสังข์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นางดวงแก้ว ไชยสงคราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นางสาวจิราพร ล่ำสัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นางสาวณัฎธิชา สิทธิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020024 บ้านโพนหิน นายพัชรพงษ์ สิทธิลา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020024 บ้านโพนหิน นายพัฒนศักดิ์ ศรีรักษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020024 บ้านโพนหิน นายสมพร อึ่งชื่น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020024 บ้านโพนหิน นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020024 บ้านโพนหิน นางสาวอนุธิดา แน่นอุดร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020024 บ้านโพนหิน นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม นายชัยญา คำภูเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม นางนงค์ลักษณ์ พรหมธิดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม นายธนศักดิ์ หรเพลิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม นายสยาม ใจกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020026 บ้านเขวาหรดี นายกันตพงศ์ ภารการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวบุญล้อม บุตรวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวดวงจันทร์ ไชยสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวพัชนิดา สาสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายวาฬมัจฉ์ รินทะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายพิชชาวีร์ เรียวศรีปรีดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวอาภัสษร หมื่นด้วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสุภัสสร รักสนิท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายพงศธร สมภักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายประสพโชค บุตรหินกอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวอรทัย ศรีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวกันต์กวี ศรีกรมราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายฉัตรชัย เนตะคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020026 บ้านเขวาหรดี นายวทัญญู มาคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
45020026 บ้านเขวาหรดี นายวันชัย บุตรวิเศษ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวสายฝน สระแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020026 บ้านเขวาหรดี นางมาริสา แน่นอุดร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020026 บ้านเขวาหรดี นางสาวอภิญญา ทองมาก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายบุญชู อาจสม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายสุนทร จันทร์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายอวยชัย เจนไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวมนัสวีร์ พันธ์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายภูวดล ยมรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวชุติกาญจน์ หงษ์ทะนี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวงามนิตย์ วงษ์วอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวสะอาด มะณีเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายเขตต์ บุราณรมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวธนนันท์ วังสีรัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางจรรยา ลีแวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวสาวิกา ศาลางาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวกนิษฐา บุญภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางพนารัตน์ เลียบวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายวีระพงษ์ แสงรุ่งสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวสุรีย์มาศ สุระพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาวศศิธร สิทธิลา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นางสาววันเพ็ญ ศรีวรรณะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020027 บ้านเขวาตะคลอง นายสมภาร พิมพ์ตะคลอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020028 ชีโนวาทธำรง นางสุบรรณ์ สระแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020028 ชีโนวาทธำรง นายณรงค์ สุขแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020028 ชีโนวาทธำรง นายเกษม พิมละมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020028 ชีโนวาทธำรง นางสาวสายฝน นิวาสสิริพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020028 ชีโนวาทธำรง นางสาวเพ็ญพิชชา คงสักบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020029 บ้านโนนจาน นายขวัญชัย ช่างถม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020029 บ้านโนนจาน นางชญานิศา สุธีพิเชฐภัณฑ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020029 บ้านโนนจาน นางสาวจาริยา พลาศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020029 บ้านโนนจาน นายณรงค์ฤทธิ์ เดชโคตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบุญมี จันทะบัณฑิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นางประกอบศิลป์ โพธิ์สุพรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นางวีรนุช นนท์อ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายวศิษฏ์ อินทรพรมราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบรรจง หนองเรือง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบรรพชา ตะสนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นางดารินทร์ คำยางจ้อง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นางฐิติรัตน์ มหาพานต์ ครูผู้ช่วย ชำนาญการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020031 บ้านน้ำอ้อม นายมานะ ทีคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นายบุญมา เหล่าบ้านเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางวิภาศรี จันทร์หอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางอัจฉรา เหล่าบ้านเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางรักมณี ถาวงษ์กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางฉันทนา จามิกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางลักษมณี จ่าแท่นทะรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาวชลนิกาญจน์ ปัตถามัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นายปริวรรต ศรีสินธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางวิภาพร สมิธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางอมลณัฐ สิงคะกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางเบญจพร เทียบโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาววนิดา โคตรทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาวพิมณัฏฐา ชนิดกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสุนัดดา ปรางค์นอก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางพรพิมล กงศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาวดาริกา ถนัดค้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020031 บ้านน้ำอ้อม นางสาวชัญญา บ้งชมโพธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020032 ไตรคามสามัคคี นางลำดวน ไชยน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางพัชรินทร์ วรรณทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นายทองเยี่ยม ไชยน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางละม่อม รักษาชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นายถาวร ชุนขวัญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสมวดี มงคลศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสาวนัยนา ชุมพรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสาวปาริฉัตร ืสุริยทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสาววชิรา ชมเชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสาววิชชุภรณ์ เสริมแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นายวิทยา ลือโสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020032 ไตรคามสามัคคี นายสำราญ จำปาห้อย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020032 ไตรคามสามัคคี นางวงเดือน ศิริไชยจำนงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020032 ไตรคามสามัคคี นางบรรลัง ปะระติ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020032 ไตรคามสามัคคี นางสาวพีรดา นามเขต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางเณรัชรา ก้านจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายยุรนันท์ จันทะสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายอธิเศธ เสาร์วงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางสุดสวาท วาจารุพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางสาวกัลยา สุวรรณศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางบุหรัน ไชยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางสาวช่อลัดดา ทัพละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายธีรนันท์ ไตยะมะณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายวงศกร วรเชษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางสาวชรินทร์ทิพย์ วิเศษศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางสาวอุไรวรรณ หมื่นทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นางภัคจิรา ลาดศิลา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020033 บ้านผำโนนสว่าง นายสกลภัทร์ เสนสุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางบุษรา กุมผัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางบังอร อิ่มประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวพรรณิภา มาตร์แก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางพีระพร แก้วดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวกฤติยาภรณ์ โสสีดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวศรัญญา กาสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวเนตรนภา ทวิยานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวโชติกานต์ ประทุมวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นายอนวัส โพธิ์พิธี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวชุติมา ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางพิศวาท จันทร์ศรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางทองปอน สุคัมภีร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี นางสาวธิติมา นาสมตรึก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020036 บ้านหนองกุง นายนนต์ชัย หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020036 บ้านหนองกุง นายไพทูล ศรีโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020036 บ้านหนองกุง นายอะคร้าว ศรีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020036 บ้านหนองกุง นางสาววิรียา จันทะแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020036 บ้านหนองกุง นางรัชนี ชาระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020036 บ้านหนองกุง นายวิทยา สุคัมภีร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง นายวัชรินทร์ ลิ้มประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง นางปราณี ปะนันโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง นายทองสุข กาสิงห์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง นางสาวเพชรรัตน์ สมสีดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020038 บ้านหัวดอนชาด นางพัชรินทร์ ประกิระนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020038 บ้านหัวดอนชาด นางมณีรัตน์ แดงหนองแปน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020038 บ้านหัวดอนชาด นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020038 บ้านหัวดอนชาด นายชัยอนันต์ สีส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020038 บ้านหัวดอนชาด นางสาวภัทรวดี เสนาเนียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020038 บ้านหัวดอนชาด นางสาวไพรภราวัลย์ คงเสนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020038 บ้านหัวดอนชาด นายภาณุพงษ์ ใหมทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020038 บ้านหัวดอนชาด นายเทิดไทร ทองละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020039 บ้านตลาดไชย นายอรรถพล จำละคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020039 บ้านตลาดไชย นางนุชรินทร์ พิมหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020039 บ้านตลาดไชย นางมลิวัน จันทนุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020039 บ้านตลาดไชย นางสาวเสาวลักษณ์ เกตเกษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020039 บ้านตลาดไชย นายกิตติศักดิ์ แสนโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020039 บ้านตลาดไชย นายยุติธรรม ปะนิทานะโต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020039 บ้านตลาดไชย นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020039 บ้านตลาดไชย นางสาวพัสธิรา บุญจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020040 บ้านฝาง นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางสายใจ วังจันทร์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางพรผกา จรบุรมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางจินตนา หนองเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางสุธินี ปลื้มใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นายประกิต โชวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางสาวกัญญาภัค สมวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นายฐิติพงศ์ จันปัดถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางสาวณัฏยา ลือจันดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางวิลัยลักษณ์ เทียมวงเดือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020040 บ้านฝาง นางสาวจุฑาทิพย์ ฝางแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นายพีรพันธุ์ หาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นายกริช อุปชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวจันทร์จิรา คำภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวอุษณีษ์ ลานรอบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวชลิตา อินทร์วงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นายวรากร แจ้งสนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวพุทธวรรณ นาพิมพ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางวีรกานต์ บุญกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวหฤทัย อดทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวจิราพร อุดมทรัพย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นางสาวศิรินารถ เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นายวิศวกร เวฬุวนารักษณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020041 เมืองบัววิทยาคาร นายอรรถพล เวียงภักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นายชาญวิทย์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางพรวิจิตร สินทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางเสาวลักษณ์ หาพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางทักษพร คงสุดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางณัฐพร พื้นสอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นายวีรวัฒน์ เปล่งปลื้ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางสาววิรัชฎา พิมพ์เขต ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางสาววันทนีย์ ชุมศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางสาวจุฑามาศ สีแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางสาวพัชรกฤษฏิ์ ไชยราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020042 บ้านหัวดงกำแพง นางสาววรัญญา วรรณปะเต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นายอธิป เมืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นายประสิทธิ์ กลางราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาววราวรรณ วาจารุพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางทองสุข วงษ์สนิท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นายเอกราช พุทธลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวบุษยวรรณ ไวยารัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวสุมาพร บังลือ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางบรรจง วงศ์ศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวอัจฉรา ชูบรรจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นายพลรักษ์ คู่กระสังข์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาววัลภา ศรีมันตะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวสุวนันท์ เพิ่มพูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวลักษณา ภูมิเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวกันต์วลัย สาธุจรัญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวทักษพร อินธิสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวพรทิวา เพียโคตรแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางหทัยทิพย์ พุทธลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020044 วัดบ้านโพนเงิน นางสาวรัตติกาญ ทองจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020044 วัดบ้านโพนเงิน นางสาวบัวลอย แก้วประเสริฐ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายนิรุตต์ ดำรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางวันเพ็ญ โคตรเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายประนอม หาสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางศุภาพิชญ์ โพธิ์หมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาวบัวขัน ชารีผาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสมาน ศรีสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางขวัญชีวา ศรีเสมอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางปรียา ศรีส่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาววัชราภรณ์ เหนี่ยวบุบผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาวปภัสรา เวียงใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายธีร์ดนัย ศรีส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายสุภาจิตร ทอนเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาวชรินรัตน์ ไชยรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายสุทธิเกียรติ สังฆะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางนิตติยา เชียงใหม่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาวเขมิกา เครื่องพาที ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางสาวสุดารัตน์ วิสัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นายถาวร สุวรักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางหทัยชนก คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสุภาพ อุไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางนงรักษ์ แผนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสุภาวัน สุรเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายประดิษฐ เจริญภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวสุวรรณ เผ่าแพทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายนิเวศน์ อรรคพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางปรียานุช ดำรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายธนวัฒน์ แก้วกันยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวปราณี กองพลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวดารุณี พันธ์ชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาววันวิสา ขันไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายณัฐพล สีแสงหน่อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวกมลรัตน์ เจริญศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรสุดา เหล่าบ้านเหนือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวสุภาลักษณ์ สิงห์วิสุทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายสุวิ พรมแพน พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวนิชาภา เกณฑ์สระคู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นางสาวจิราภรณ์ โลแพทย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายศรราม คำดำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม นายทวิวัฒน์ แสงน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายนรากร พุธอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางสาวมนัญชยา ไทยงาม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางสาววรรณิศา เกณฑ์สระคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายอานันท์ ศรีชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายจักรพันธ์ วินทะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายสุรชาติ โสสีดา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางนิศารัตน์ ซายซ์อิซ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายพิชญานันท์ พิมพ์สิงห์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางสาวศิรินรักษ์ แสนโนน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020048 บ้านหัวหนองตาด นางสาวภัทธนิตา คูเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020048 บ้านหัวหนองตาด นายกมล ราชภักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020048 บ้านหัวหนองตาด นายบรรจง คำดำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020048 บ้านหัวหนองตาด นางณัชชาภรณ์ สังกะสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020048 บ้านหัวหนองตาด นางเพ็ญพร คำดำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นายคำตัน พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นายชูศักดิ์ ภูมิชัยโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางกุลทอง ธิดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางกานต์พิชชา พิมพ์สิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นายพุฒ เกตุชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางกรองทิพย์ เศรษโฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางชมพูนุช จำปาทิพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาววิภาภรณ์ ศรีเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นายวิเชียร วงศ์ม่วย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสายวินิตย์ ไทยถาวร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวกมลรัตน์ สังขศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวจิรัฐติกาล กันหริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาววรัญญา วงษ์ชาดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวจตุพร เพิ่มดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาววราพร อุลหัสสา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวภัทรวดี ยางสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นายมีชัย เทียมสิงห์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020050 บ้านหนองช้าง นางสาววารินทร์ สีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020050 บ้านหนองช้าง นางสุมาลี โตหนึ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020050 บ้านหนองช้าง นางสุวลักษณ์ แจ้งสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020050 บ้านหนองช้าง นางสาวจิตรละดา รุ่งเรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020050 บ้านหนองช้าง นายปโยธร ขุมหิรัญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020050 บ้านหนองช้าง นายสุุรศักดิ์ บุบผัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020051 บ้านเหนือ นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020051 บ้านเหนือ นางสาวแก้วตา สงครินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020051 บ้านเหนือ นายไสว แสนภูมิ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020051 บ้านเหนือ นางสาวประภาศิริ ทองดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020051 บ้านเหนือ นางสาวชลดา คำสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020051 บ้านเหนือ นางสาวศิริรัตน์ คะเนตนอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020052 บ้านสิงห์ไคล นางวิภาภรณ์ อินทรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020052 บ้านสิงห์ไคล นางสาวกนกนุช จันทะอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020052 บ้านสิงห์ไคล นางสาวกรรณิกา ขุนาพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020052 บ้านสิงห์ไคล นายชาญศักดิ์ ถั่วอรัญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020052 บ้านสิงห์ไคล นายวิชัย ก้านจันทร์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020052 บ้านสิงห์ไคล นางสาวน้ำฝน นนทจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020052 บ้านสิงห์ไคล นางวิภาวดี เทียมวงเดือน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020052 บ้านสิงห์ไคล นายจิรายุ นันท์สูงเนิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020053 บ้านอี่เม้ง นางสาวยุพิน อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020053 บ้านอี่เม้ง นายไพบูลย์ พันหนองหว้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020053 บ้านอี่เม้ง นางสาวสิรินทร ศรีโสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020053 บ้านอี่เม้ง นายชัยวัฒน์ สมเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020053 บ้านอี่เม้ง นายบุญเหลือ อาษาธง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020053 บ้านอี่เม้ง นายสุวัฒน์ คำคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายนิยม จันทลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางมณีรัตน์ มั่นคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางปิณฑิรา สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายโกวิท มั่นคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางฐาปนีย์ สมพงษ์ผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางสาวโสรญา พุทธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายธงศิลป์ ประสารีบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายณัฐกิตติ์ เฮงสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางสาวนฤมล มั่งคั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางสาวศิริกฤษณ์ เขียวกลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางสาวอุทุมพร ชารีวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นางสาวภัทรารวีย์ มูลศรีนวล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายไพทูลย์ ราชธานี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นายสิริกานต์ มั่นคง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020055 บ้านโพนสะอาด นายปรีชา ราชพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางวราพร ผิวอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสาวนีนาถ นามหงษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นายนทีกานต์ ปัญจะชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสาวพัดชา ศรีไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสาวนิภา ทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสาวอรพรรณ บัวสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสุภาณี มูลเพชร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020055 บ้านโพนสะอาด นายจรูญ ก้านจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020055 บ้านโพนสะอาด นางสาวอารยา ละครรำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายคิดกิตติคุณชัย อันไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายวุฒิชัย โพโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวศิริพร ลือจันดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางอรพรรณ สีสมพาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายชัยพิเชฐ จันทะเบี้ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวยุราวัลย์ บังจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายพัชรพงษ์ วรรณะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวชฎาพร โพธิ์ภักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางผกากรอง โพโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวจิตตราภรณ์ บุญตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวจุฑามาศ สังขศิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายกรรณวิทย์ คำลุน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวสุภา แดนดงยิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายนภัคมน สิทธิสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายภูวไนย พิมพาพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวพิริยาภรณ์ วงษ์ธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายภักดิโชติ วงชารี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวสุดารัตน์ ลาดเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นายกิติศักดิ์ ชิณภักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล นางสาวณิชกานต์ โพโสภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นายชาญชัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวพจน์ศิรินทร์ อุปแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวชไมพร ศรีแก่นจันทร์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นายพิชิตพงษ์ กิตชัย ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวศจีภรณ์ พลหินกอง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวจิรัชญา เห็มสมัคร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวสุนิสา ยศสังข์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวยุภาวดี หาญเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางศุภรัตน์ ฤาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางสาวปรียาภรณ์ เศษโถ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางวัชราภรณ์ ปิ่นละออ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางจิราภา กุลชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางปัทมา บุตรตะโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางสาวเยาวเรศ ทองบุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นายอาทิตย์ ช่างเสนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นายณรงค์ เม็ดฝ้าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020060 บ้านขี้เหล็ก นายธนะศักดิ์ ชมเชย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางสาวมลฤดี สีมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020060 บ้านขี้เหล็ก นายทองสา สงัด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางสาวปณิตา แก้วมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020060 บ้านขี้เหล็ก นางสาววิชุดา มงคลดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020061 บ้านพิลา นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020061 บ้านพิลา นายคำพันธ์ พาโคกทม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020061 บ้านพิลา นางสาวอรทัย ปิดสายะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020061 บ้านพิลา นางสาววชิราภรณ์ หารตุ่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020061 บ้านพิลา นายชัยชนะ ช่างบุ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020061 บ้านพิลา นางสาววิภาพร จันทะบัณฑิตย์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020062 บ้านนาแค นายศุภการ กุมผัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020062 บ้านนาแค นางสุธาสินี ศรีจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020062 บ้านนาแค นางนิตยา เกตุแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020062 บ้านนาแค นางสาวสุกัญญา ช่างยันต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020062 บ้านนาแค นายสุรทิน เม็ดฝ้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020062 บ้านนาแค นายดิเรก ฤทธิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020062 บ้านนาแค นางสาวจินดารัตน์ ทองบุ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวสราพร หงษ์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020063 บ้านโพนทอง นางจันทร์เพ็ญ ไชยโยลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวปิยธิดา โต่นวุธ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวกรรณภิรมย์ โพธิสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวมัลลิกา เศษโถ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020063 บ้านโพนทอง นายสมชัย เสนาเนียร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020063 บ้านโพนทอง นายวีระศักดิ์ โพธิ์หอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวอารีรัตน์ กล่ำอยู่สุข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020063 บ้านโพนทอง นางสาววรรณภา แสนประกอบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020063 บ้านโพนทอง นางสาวหัสฎาพร ปูหนู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020064 บ้านขามป้อม นายประจวบ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นายสมาส ปิ่นละออ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นางละอองทิพย์ พวงศรีเคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นางอังคณา แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นางประไพร หงษ์สอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นางสุนีรัตน์ โกฎหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นางสาวสมร ปานกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020064 บ้านขามป้อม นายสมหมาย เสนาเนียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020064 บ้านขามป้อม นางสาวสุปราณี ศรีหนองพอก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020064 บ้านขามป้อม นายชนะ ภูมิอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020064 บ้านขามป้อม นางสาวปียาภรณ์ คงเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020064 บ้านขามป้อม นางสาวณัฐชา มิทะลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020065 บ้านม่วง นางสาวนิตยา แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาวสุวิญญา แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางมณีรัตน์ เขตขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นายโชคชัย สืบสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาวทานตะวัน มูลจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาวทัยรัตน์ ทาเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นายบุญเลิศ ไชยโยลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นายสุชาติ สาระกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาวหทัยรัตน์ หนอสีหา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาวกัญญาณัฐ บุญจรัล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020065 บ้านม่วง นางสาววิมลรัตน์ สำราญใจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020065 บ้านม่วง นายณัฎฐ์ธยาณ์ ลาสนธิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020065 บ้านม่วง นายธีรพงษ์ แก้วอุดร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020065 บ้านม่วง นางสาวรัชนก แสนตลาด จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
45020065 บ้านม่วง นางสายฝน แก้วอุดร แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
45020066 บ้านค้อแสนสี นางเพ็ญศรี พลสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020066 บ้านค้อแสนสี นายเจษฏา บุญธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020066 บ้านค้อแสนสี นายปรีชา สีลา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020066 บ้านค้อแสนสี นางสาวอภิชญา มะโรงรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020066 บ้านค้อแสนสี นางไพรวัลย์ สิงห์แฮด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020066 บ้านค้อแสนสี นางสุมาลี สารมาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายสัญญา ชาวไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวชิตพิมล พลสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสนทยา ไชยพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวธนิชชา แก้วสังข์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางประภากร พวงศรีเคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวสายฝน นิวาสสิริพงศ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวชลิดา บุญทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวฉายนภา ศรีเสมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวสโรชา สุขหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายสราวุธ สมสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางสาวขนิษฐา กุลวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายสุพจน์ อามาตย์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางวาสนา สุวรรณหงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายภิรมย์ สุวรรณศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นายธนาพนธ์ ภูมิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางศรีประไพ พุทไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวพุธศรี เกรียงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวกรรณิการ์ อ่านเขียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นายณรงค์ฤทธิ์ โพโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นายวรวิทย์ มะโรงมืด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวจินตนา การิโก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวภัทราภรณ์ ดงประการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวสุประภา ผลผาเลิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020069 บ้านโพนงาม นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวเกศแก้ว ศรวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวคัทรียา ปิตุรงคพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวณิชาภา ไทยภักดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวชฎาทิพย์ โต่นวุธ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวจามินทร์ ชิตะรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นางสาวจตุพร พลเยี่ยม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020069 บ้านโพนงาม นายวีระพงษ์ บำรุงจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดร.รัฐกิจ กอนจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นางเพ็ญจิต จำปาเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นายพิชิต จำปาเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นายณัฐพงศ์ ทมงาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นางสาวกรรณิกา โพธิสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายโสภณ พลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายบัญชา วงค์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายวิชัย หอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางคำปุ่น บุญพาทำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางวัชรินทร์ ปัสสาโก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางเกสร มาเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางจำปี เนื้อน่วม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางสาวนิภาพร สินพรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางสาวปัสญารักษ์ คุ้มไพทูลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นางสาวจิรวรรณ มะเมีย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายสุบัน อุดมแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
45020072 บ้านโนนจาน ว่าที่ พ.ต.กฤษฎา ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020072 บ้านโนนจาน นางเมตตา ศรีชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020072 บ้านโนนจาน นางสาวนลินี จุลหงส์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020072 บ้านโนนจาน นายมนตรี บุญเทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020072 บ้านโนนจาน นายสมรักษ์ เพ็งน้ำคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
45020072 บ้านโนนจาน นายชัยสิทธิ์ กำลา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
45020072 บ้านโนนจาน นางสาวพัทธนันท์ อามาตย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
45020072 บ้านโนนจาน นางสาวยุวดี โมฮัมหมัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020072 บ้านโนนจาน นางสาวเบญจมาพร พุฒมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นายพนมภูมิ ไชยแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางณัจฉรียา มะณีเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางญาดา ไชยแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นายอาทิตย์ จันทน์ดาหงส์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางกนกวรรณ แข็งแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นายไพฑูรย์ โพธิ์หมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นายสถิตย์ พลหนองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นายวิจิตร เทียบโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางทิพวรรณ โพธิ์หมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางเบญวลี คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางมณฑิรา จันทน์ดาหงส์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางวิราวรรณ์ หอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
45020073 บ้านโนนสวรรค์ นางรัชดาพร ยาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู