57

อำเภอเกษตรวิสัย

42

อำเภอปทุมรัตต์

50

อำเภอพนมไพร

74

อำเภอสุวรรณภูมิ

17

อำเภอเมืองสรวง

19

อำเภอโพนทราย

58

อำเภออาจสามารถ

16

อำเภอหนองฮี
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 333 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก แสดงเส้นทาง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นายวุฒินันท์ คำมา
45020002 บ้านฮ่องทราย แสดงเส้นทาง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
6
นายเสน่ห์ เสาวพันธ์
45020003 บ้านไทรทอง แสดงเส้นทาง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
5
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง แสดงเส้นทาง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
83
10
15
45020005 บ้านหนองสระหงส์ แสดงเส้นทาง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
9
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ แสดงเส้นทาง กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
176
8
15
นายปัญญา สุระโส
45020007 จตุรคามพัฒนา แสดงเส้นทาง กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
385
22
27
นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
11
นางสาวนิภาพร เชิงหอม
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
10
นายกริชภูมิ โคตรเนตร
45020011 เมืองเกษตรวิสัย แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
1,161
34
49
นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
220
13
23
นายวิรัตน์ สิทธิลา
45020013 บ้านป่ายาง แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
11
นางสาวอรทัย สิงห์พันธ์
45020014 บ้านหนองแวง แสดงเส้นทาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
151
8
16
นายขจรศักดิ์ สำลี
45020015 บ้านดงครั่งน้อย แสดงเส้นทาง ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
208
11
17
นายสมนึก โนริรัตน์
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ แสดงเส้นทาง ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
19
นายประจบ สีลาสม
45020017 บ้านโพนแท่น แสดงเส้นทาง ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
154
11
20
นางสาวอัชรา ขันธวงศ์
45020018 บ้านแสนสี แสดงเส้นทาง ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
19
นางปรียานันท์ เหินไธสง
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ แสดงเส้นทาง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
170
11
17
นายวินัย โพธิ์หมุด
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง แสดงเส้นทาง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
5
นายดนุรุจณ์ แน่นอุดร
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ แสดงเส้นทาง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
135
11
17
นายศิริชัย อุดมทรัพย์
45020022 บ้านนกเหาะ แสดงเส้นทาง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
121
11
14
45020023 บ้านโพนทัน แสดงเส้นทาง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
15
45020024 บ้านโพนหิน แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นายวิวัฒน์ ถนัดค้า
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
4
นายชัยญา คำภูเมือง
45020026 บ้านเขวาหรดี แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
126
11
19
นายกันตพงศ์ ภารการ
45020027 บ้านเขวาตะคลอง แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
11
19
นายบุญชู อาจสม
45020028 ชีโนวาทธำรง แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
10
5
45020029 บ้านโนนจาน แสดงเส้นทาง น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย แสดงเส้นทาง น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน
45020031 บ้านน้ำอ้อม แสดงเส้นทาง น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
161
11
19
นายมานะ ทีคลัง
45020032 ไตรคามสามัคคี แสดงเส้นทาง โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
15
45020033 บ้านผำโนนสว่าง แสดงเส้นทาง โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
11
14
นางเณรัชรา ก้านจักร์
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี แสดงเส้นทาง โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
101
11
15
นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า
45020036 บ้านหนองกุง แสดงเส้นทาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
6
นายนนต์ชัย หินซุย
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง แสดงเส้นทาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
4
45020038 บ้านหัวดอนชาด แสดงเส้นทาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
8
45020039 บ้านตลาดไชย แสดงเส้นทาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายอรรถพล จำละคร
45020040 บ้านฝาง แสดงเส้นทาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
11
11
นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์
45020041 เมืองบัววิทยาคาร แสดงเส้นทาง เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
165
8
13
นายพีรพันธุ์ หาพันธุ์
45020042 บ้านหัวดงกำแพง แสดงเส้นทาง เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
11
นายชาญวิทย์ ชุมศรี
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี แสดงเส้นทาง เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
110
11
17
นายอธิป เมืองนาม
45020044 วัดบ้านโพนเงิน แสดงเส้นทาง เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
2
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง แสดงเส้นทาง สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
11
19
นายนิรุตต์ ดำรี
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม แสดงเส้นทาง สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
250
14
21
นางหทัยชนก คชพันธ์
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ แสดงเส้นทาง สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
9
นายนรากร พุธอุดร
45020048 บ้านหัวหนองตาด แสดงเส้นทาง สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
30
7
5
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
17
นายคำตัน พิมพ์สิงห์
45020050 บ้านหนองช้าง แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
6
นางสาววารินทร์ สีทะ
45020051 บ้านเหนือ แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
6
45020052 บ้านสิงห์ไคล แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นางวิภาภรณ์ อินทรกลาง
45020053 บ้านอี่เม้ง แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
6
นางสาวยุพิน อาจหาญ
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) แสดงเส้นทาง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
14
นายนิยม จันทลา
45020055 บ้านโพนสะอาด แสดงเส้นทาง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
10
นายปรีชา ราชพลแสน
45020056 บ้านหนองสังข์ แสดงเส้นทาง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
8
4
0
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล แสดงเส้นทาง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
271
11
21
นายคิดกิตติคุณชัย อันไฮ
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย แสดงเส้นทาง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายชาญชัย ศาลาจันทร์
45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ แสดงเส้นทาง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020060 บ้านขี้เหล็ก แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
13
นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
45020061 บ้านพิลา แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
6
นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น
45020062 บ้านนาแค แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นายศุภการ กุมผัน
45020063 บ้านโพนทอง แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
10
นางสาวสราพร หงษ์โสดา
45020064 บ้านขามป้อม แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
76
11
12
นายประจวบ รักษาชนม์
45020065 บ้านม่วง แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
162
9
15
นางสาวนิตยา แสนสุข
45020066 บ้านค้อแสนสี แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
6
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
15
นายสัญญา ชาวไร่
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นายธนาพนธ์ ภูมิลา
45020069 บ้านโพนงาม แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ แสดงเส้นทาง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
6
ดร.รัฐกิจ กอนจันดา
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) แสดงเส้นทาง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
11
นายโสภณ พลสมบัติ
45020072 บ้านโนนจาน แสดงเส้นทาง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
9
ว่าที่ พ.ต.กฤษฎา ศรีชนะ
45020073 บ้านโนนสวรรค์ แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
21
นายพนมภูมิ ไชยแสน
45020074 บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
106
11
7
นายนายมงคล ภูศรีอ่อน
45020075 บ้านน้ำคำ แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
10
นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย
45020076 บ้านหัวช้างเลิงแก แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นางสฤฒาพร ปัสสำราญ
45020077 บ้านส้มโฮง แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง
45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง แสดงเส้นทาง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
6
5
3
45020079 บ้านหนองขาม แสดงเส้นทาง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายสัมฤทธิ์ บุญพาทำ
45020080 บ้านดงช้าง แสดงเส้นทาง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายสมพงษ์ อามาตย์
45020081 เมืองปทุมรัตต์ แสดงเส้นทาง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
371
16
30
นายวชิร วงษ์ชาดี
45020082 บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง แสดงเส้นทาง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีไพสิษฐ์
45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) แสดงเส้นทาง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
193
11
23
นายคำภู โกฎหอม
45020084 บ้านหนองบึง แสดงเส้นทาง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
4
45020085 บ้านจานใต้ แสดงเส้นทาง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
8
นายพลรบ เหวห้วย
45020086 บ้านโคกก่อง แสดงเส้นทาง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
45020087 บ้านโพธิ์น้อย แสดงเส้นทาง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
82
8
9
นายศรีจุลา จุลาศรี
45020088 บ้านโพนสูง แสดงเส้นทาง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นายสากล ชาวสน
45020089 บ้านสระบัว แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
175
11
19
นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์
45020090 บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
17
นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี
45020092 บ้านเขวาทุ่ง แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
นางสาวณัฏฐณิชา บัวชัย
45020093 บ้านภูดิน แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
45020094 บ้านบัวขาว แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
8
นางสาวเบญจมาศ เหมแดง
45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ แสดงเส้นทาง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
11
นางสาวธัญญลักษณ์ สุโพธิ์
45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
17
นายวิทยา กาญจนศร
45020097 บ้านดู่ฝายใหญ่ แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
106
11
17
นายสมจิตต์ อิงอาจ
45020098 บ้านสวนปอ แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
11
8
45020099 บ้านสำราญหนองบาก แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
8
นางธัญพร ยมนัตถ์
45020100 บ้านโคกกลาง แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
7
นายบุญส่ง มะณีแสง
45020101 ประสิทธาราม แสดงเส้นทาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
5
1
2
45020102 บ้านดงมัน แสดงเส้นทาง กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
15
นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย
45020104 บ้านคูฟ้า แสดงเส้นทาง กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
5
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา แสดงเส้นทาง ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
113
11
21
นายพนายุต กองสุข
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร แสดงเส้นทาง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
103
11
16
นายศักดิ์ชัย ใจเมือง
45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง แสดงเส้นทาง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
6
45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) แสดงเส้นทาง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
5
นายอุดม แผงอ่อน
45020109 บ้านดอนคำ แสดงเส้นทาง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
4
45020110 บ้านโนนศิลา แสดงเส้นทาง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
2
45020111 โนนไทยวิทยาคาร แสดงเส้นทาง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
12
13
45020112 ไตรราษฎร์วิทยา แสดงเส้นทาง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
1
45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) แสดงเส้นทาง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
4
45020114 บ้านคำแดง แสดงเส้นทาง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
10
6
2
45020115 บ้านหนองฟ้า แสดงเส้นทาง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
45
9
7
นายปริญธร เทียมสิงห์
45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
162
11
17
นางสาวสุภา เดชไทย
45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ แสดงเส้นทาง ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
5
นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
45020118 บ้านชาติ แสดงเส้นทาง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
5
นายไพบูลย์ วิสีปัต
45020119 บ้านโนนม่วง แสดงเส้นทาง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
4
45020120 บ้านโนนจิกหนองคู แสดงเส้นทาง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
8
6
นายสนอง คูณคำ
45020121 บ้านคำพระ แสดงเส้นทาง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม แสดงเส้นทาง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
11
14
นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร
45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร แสดงเส้นทาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
904
31
48
นายพิชัย สีพลี
45020124 บ้านดอนเจริญ แสดงเส้นทาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
9
8
45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว แสดงเส้นทาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
42
9
6
นางสาวจิราวรรณ คำจันทร์
45020126 ดอนเสาโฮง แสดงเส้นทาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
11
7
นางสุวณีย์ ขันโมลี
45020127 ปัญจคามประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
14
นายบัวใส อุ่นเรือน
45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ แสดงเส้นทาง โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นายสุรสิทธิ์ โนภาศ
45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด แสดงเส้นทาง โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
7
นางสาวทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ
45020130 บ้านหนองเหล็ก แสดงเส้นทาง โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
9
8
นายนันทวิชญ์ จุนทวิเทศ
45020131 บ้านบัวงาม แสดงเส้นทาง โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
11
6
2
45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่ แสดงเส้นทาง โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
194
12
17
นายปราโมทย์ หันตุลา
45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
นายนาท ไพรพาลี
45020134 หนองกุงวิทยา แสดงเส้นทาง โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
8
นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละ
45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน แสดงเส้นทาง โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
4
45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด แสดงเส้นทาง วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
7
5
45020137 บ้านสมสะอาด แสดงเส้นทาง วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
5
45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา แสดงเส้นทาง วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
135
11
18
นายอำพร ชัยอาวุธ
45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ แสดงเส้นทาง วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
5
45020140 บ้านสระแก้ว แสดงเส้นทาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
9
นายสมชาย ทองเสนา
45020141 บ้านโนนทรายสระทอง แสดงเส้นทาง สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
4
45020142 บ้านโพธิ์น้อย แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
3
45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
11
19
นายสิงขร ริโยธา
45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
10
นายเนรมิต วงศ์จอม
45020145 บ้านดอนแดง แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นายบุญตา ยมรัตน์
45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
131
11
18
นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์
45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5
45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม แสดงเส้นทาง หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
9
10
45020150 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
102
11
21
นายปริณ เรืองจันทร์
45020151 บ้านหนองทัพไทย แสดงเส้นทาง หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
11
14
นายวิชัย พงษ์วัน
45020152 เมืองจำปาขัน แสดงเส้นทาง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
219
12
20
นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา
45020153 บ่อพันขันวิทยา แสดงเส้นทาง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
9
14
นายวุฒิชัย ไชยสุข
45020154 บ้านปลาค้าว แสดงเส้นทาง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
9
7
นายภูษิต สอนสนาม
45020155 บ้านหญ้าหน่อง แสดงเส้นทาง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
20
7
4
นายอนุวัฒน์ สำโรงแสง
45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา แสดงเส้นทาง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
5
45020157 บ้านแดง แสดงเส้นทาง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
8
นายธวัชชัย มูลตรีภักดี
45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) แสดงเส้นทาง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
163
11
18
นายบุญศรี จันสุระ
45020159 บ้านค้อโนนสว่าง แสดงเส้นทาง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นายประทวน ผาดโผน
45020160 บ้านยางเลิง แสดงเส้นทาง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
7
นางวาทินี รัตนสมบัติ
45020161 บ้านหมอตา แสดงเส้นทาง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
8
นายประยงค์ ศรีบุญ
45020162 บ้านดอกไม้ แสดงเส้นทาง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) แสดงเส้นทาง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
9
นายธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ
45020164 บ้านภูงา แสดงเส้นทาง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
3
45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
249
11
18
นายทินกร คลังจินดา
45020166 บ้านฮ่องสังข์ แสดงเส้นทาง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
136
11
17
นายนายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
45020167 บ้านสาหร่าย แสดงเส้นทาง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
11
19
นายนายศุภธี ศรีสนาม
45020168 บ้านดอนแคน แสดงเส้นทาง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
3
45020169 บ้านโนนตาด แสดงเส้นทาง ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายพัศพงศ์ เรืองวงษ์งาม
45020170 เมืองทุ่งวิทยา แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
219
11
16
นายสืบสกุล ชดช้อย
45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
146
11
19
นายรัฐพล นามคำ
45020172 โพนขวาวพิทยาคม แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
11
นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง
45020173 หว่านท่าสมอวิทยา แสดงเส้นทาง ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
176
12
14
นายมานิส สลางสิงห์
45020175 บ้านร้านหญ้า แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
71
9
8
นายสัมพันธ์ ภูหินกอง
45020176 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
2
45020177 บ้านสระโพนทอง แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
17
นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ
45020178 บ้านคูดินทราย แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
133
11
15
นายวิเชียร แสงสุมาศ
45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
211
11
16
นายณรงค์ เย็นเพชร
45020180 บ้านเม็กหางเหย แสดงเส้นทาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
1
45020181 บ้านนา แสดงเส้นทาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
45020182 บ้านงูเหลือม แสดงเส้นทาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
74
12
11
45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา แสดงเส้นทาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
45020184 บ้านโพนยานาง แสดงเส้นทาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
1
45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
9
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ
45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
13
นายประจักษ์ ยอดภิรมย์
45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายคมสันต์ เลิศพันธ์
45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
230
11
23
นายสมบูรณ์ สีสีน
45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม แสดงเส้นทาง น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายนพพล จันทจร
45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่ แสดงเส้นทาง บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
9
9
45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ แสดงเส้นทาง บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
4
45020192 บ้านเหล่าติ้ว แสดงเส้นทาง บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
161
11
19
นายปรีชา วงศ์หินกอง
45020193 บ้านมหิงษาราม แสดงเส้นทาง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
52
9
6
นางเทียม รักษาธรรม
45020194 ห้วยหินลาด แสดงเส้นทาง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
9
นายพชรกฤต เพ็งเหมือน
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย แสดงเส้นทาง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
79
11
15
นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงาม
45020196 เมืองอารัมย์ แสดงเส้นทาง เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
45020198 ดอนยางดอนสังข์วิทยา แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
45020199 บ้านโพนครกน้อย แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
45020200 เมืองสุวรรณภูมิ แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
597
27
33
นายสุพจน์ หินกอง
45020201 ดอนแฮดวิทยา แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020202 โสภาพพิทยาภรณ์ แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
203
11
22
นายอาคม บุตรหินกอง
45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
4
45020207 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
1,607
47
80
นายสุพล สิงห์สถิตย์
45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา แสดงเส้นทาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
7
นายณัฐพงศ์ แก่นสา
45020209 บ้านหนองแวง แสดงเส้นทาง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
7
45020210 จตุคามวิทยา แสดงเส้นทาง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
45020211 บ้านขี้เหล็ก แสดงเส้นทาง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายทวิทย์ ประริเตสังข์
45020212 บ้านหนองแล้ง แสดงเส้นทาง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
170
11
17
นายประวิทย์ เรืองศรี
45020213 บ้านน้ำคำน้อย แสดงเส้นทาง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
7
45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) แสดงเส้นทาง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
12
16
นางกุลธิดา นาเมือง
45020215 บ้านหัวช้าง แสดงเส้นทาง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
9
นางปริญญาพร เลิศพันธ์
45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) แสดงเส้นทาง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
11
15
นายปัญญา นาเมือง
45020217 บ้านโคกสำโรง แสดงเส้นทาง หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
8
นายประเศียร วิชัย
45020218 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ แสดงเส้นทาง หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
90
11
9
นางสาวนิภาพร น้ำคำ
45020220 บ้านสองชั้น แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
10
นายถาวร ยมรัตน์
45020221 บ้านส้มโฮง แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
นายณรงค์ สีนวลจันทร์
45020222 บ้านโพนดวน แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
45020224 บ้านโพนพอุง แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
45020225 บ้านหินกอง แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
52
10
13
นายสุระพงษ์ ยมรัตน์
45020226 บ้านเล้าข้าว แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
5
45020227 บ้านขัดเค้า แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
45020228 บ้านตังหมอง แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นางธนพร วิรุณพันธ์
45020229 บ้านหนองอีเข็ม แสดงเส้นทาง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35
11
10
45020230 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
17
นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา แสดงเส้นทาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
6
นางรวิวรรณ พลทะกลาง
45020232 บ้านเหล่าหัวภู แสดงเส้นทาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
4
45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา แสดงเส้นทาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
9
นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
45020234 หนองยางวิทยาคม แสดงเส้นทาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
123
12
16
นายราชัญ ผุยปุโรย
45020235 บ้านสูงยาง แสดงเส้นทาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
11
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
45020236 บ้านคูเมือง แสดงเส้นทาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
120
11
20
นายจักร์สิน สามารถ
45020237 บ้านป่าดวนพังหาด แสดงเส้นทาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นายสุพจน์ ไชยสิทธิ์
45020238 ดงเกลือวิทยา แสดงเส้นทาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
10
นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์
45020239 บ้านเมืองสรวง แสดงเส้นทาง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
21
นายถาวร มูลมะณี
45020240 ชุมชนบ้านผำ แสดงเส้นทาง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
253
11
20
นายวิเชียร กันหาจันทร์
45020241 บ้านเหล่าฮก แสดงเส้นทาง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
170
8
18
นายพิสรร ปัดชาศรี
45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์ แสดงเส้นทาง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
5
45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ แสดงเส้นทาง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
10
45020244 บ้านข่อย แสดงเส้นทาง หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
146
11
18
นางพนิดา สุธาพจน์
45020245 หนองหินใหญ่วิทยา แสดงเส้นทาง หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
17
นางสาวศรัญญา สาลำ
45020246 บ้านหนองหินน้อย แสดงเส้นทาง หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
3
45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย แสดงเส้นทาง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
22
นายไชยวัฒน์ ไชยโย
45020248 บ้านโพนทอง แสดงเส้นทาง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
12
นายนาจ สาภูเมือง
45020249 บ้านหนองพลับ แสดงเส้นทาง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
9
นางรัตปราณี บัวทอง
45020251 เมืองโพนทราย แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
199
13
14
นายดำรงค์ ขุมเงิน
45020252 หนองบัวประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
174
8
17
นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม
45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
45020254 บ้านหนองยาง แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
10
นางกาญจนาภา ไชยโย
45020255 บ้านดอนหม่วย แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
19
5
2
45020256 ยางคำวิทยา แสดงเส้นทาง ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
206
11
18
นายสุทิน อักโข
45020257 บ้านเหล่าข้าว แสดงเส้นทาง ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
13
นางสาวนิตยา บางโท
45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง แสดงเส้นทาง ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
9
นางสาวสุประวีณ์ หาวัน
45020259 บ้านสว่าง แสดงเส้นทาง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
127
11
18
นางพชรพร ลีทัพไทย
45020260 บ้านดอนขาม แสดงเส้นทาง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
9
5
นางจินตนา ประกอบเลิศ
45020261 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
7
45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้ แสดงเส้นทาง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
132
11
17
นายวิษณุพงค์ วิเศษสม
45020263 บ้านดงหมากไฟ แสดงเส้นทาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
136
11
19
นายจำรัส เชิงหอม
45020264 บ้านหัวดง แสดงเส้นทาง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
10
นายจำเริญ ศรีธร
45020265 สามขาพิทยาคม แสดงเส้นทาง สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
257
15
21
นายชยุต งามเกลี้ยงธน
45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง แสดงเส้นทาง สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
10
นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี
45020267 บ้านขี้เหล็ก แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
9
นายสมศักดิ์ สมุทรเขต
45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
9
นายประภาส พิลาภ
45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
8
นายสุุวิทย์ คำพร
45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
45020271 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020272 บ้านกุดเขียว แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
33
9
5
45020273 ชีโหล่นวิทยา แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
212
11
18
นางสาวกฤตชญาภา คามบุศย์
45020274 บ้านแจ้ง แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
74
11
13
45020275 บ้านท่าค้อ แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
4
45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา แสดงเส้นทาง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
45020277 บ้านสำโรง แสดงเส้นทาง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
5
3
45020278 บ้านหว่านไฟ แสดงเส้นทาง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
9
นายมนตรี สิงห์ชา
45020279 บ้านลิ้นฟ้า แสดงเส้นทาง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
10
นางสาวพรพรรณ พลอาษา
45020280 บ้านดู่ แสดงเส้นทาง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
9
นายคัณชิต สุมทรเขต
45020281 บ้านดงเมืองจอก แสดงเส้นทาง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
122
11
16
นายโกวิท สิทธิศักดิ์
45020282 บ้านธาตุสามัคคี แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
32
6
5
45020283 บ้านโนนวิทยาพัฒน์ แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
9
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
45020284 บ้านกอก แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020285 บ้านดงบัง แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
9
6
45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
194
14
14
นางภัทรอร อินพรม
45020288 บ้านน้ำคำ แสดงเส้นทาง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
4
นายสากล ลำพาย
45020289 ชุมชนดงสว่างหนองแซง แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
นายพิชาญ ชูค้ำ
45020291 บ้านแวงวังเซียม แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
45020292 หนองฮางวิทยา แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
19
นายสมจิต หนองหิน
45020293 บ้านเป้า แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
3
45020294 บ้านเมืองคลอง แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
7
45020295 หนองขามวิทยา แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
19
นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์
45020296 บ้านขุมเงิน แสดงเส้นทาง หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
4
4
1
45020297 บ้านหนองบัว แสดงเส้นทาง หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
120
11
16
นายสุเมธ สาลำ
45020298 บ้านหนองเรือ แสดงเส้นทาง หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
45020299 บ้านแขม แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
9
45020300 บ้านมะกอก แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
14
นายสมคิด อุบาลี
45020301 บ้านทองหลาง แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
4
45020302 บ้านหนองยาง แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
9
4
5
นายเรวัตร ภูแย้ม
45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นางนริษา ชุมภักดี
45020304 บ้านหนองหัวคน แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
8
นางสุจิตรา พันธุ
45020305 สีสวาดเล็บขาว แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทน
45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน แสดงเส้นทาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
5
นางปุณนิศา จุฬาคำ
45020307 บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
5
นายฉัตรชัย ขุนหอม
45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายประเทือง ไชยบุศย์
45020309 บ้านโนนแฮด แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
3
45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
173
11
18
นางศศิธร สังขศิลา
45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
4
45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นางสาวภัทรวดี กาลจักร
45020313 บ้านโหรา แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
8
นายสุทธิสม ดังก้อง
45020314 บ้านหนองหว้า แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
6
45020315 บ้านหนองนาหล้า แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
5
นางวาสนา พัฒนิบูลย์
45020316 บ้านหนองย่างงัว แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
9
นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์
45020317 บ้านน้ำเงิน แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
3
45020318 บ้านแคน(วันครู 2503) แสดงเส้นทาง โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
221
12
20
นางวริดา สุมาลี
45020319 บ้านศาลา แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
นายธานินทร์ ข่อยแก้ว
45020320 อนุบาลเมืองอาจสามารถ แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
963
34
56
ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย
45020321 บ้านส่องอนามัย แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
8
45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว แสดงเส้นทาง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
12
4
1
45020323 บ้านสำราญ แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
5
นางสาวถิรนันท์ จิตสุข
45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
215
11
21
นายธานินทร์ ข่อยแก้ว
45020325 บ้านบุ่งเบา แสดงเส้นทาง อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
6
45020326 บ้านหนองจาน แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
12
45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
นายอลงกรณ์ ดุสอน
45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
7
7
นางสาวอรัญญา วิเศษวงษา
45020329 บ้านธาตุจอมศรี แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายสุพรรณ นิ่มอนงค์
45020330 บ้านวารีสีสุก แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
4
45020331 บ้านหนองไศล แสดงเส้นทาง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
125
11
19
นายภูรินทร์ รัตนศรี
45020332 บ้านขมิ้น แสดงเส้นทาง เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด ประถมศึกษา
0
0
2
45020333 บ้านดงเย็น แสดงเส้นทาง เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
45020334 บ้านกอกแก้ว แสดงเส้นทาง เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
10
นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
45020335 บ้านเด่นราษฎร์ แสดงเส้นทาง เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
20
นางวราภรณ์ แผลงฤทธิ์
45020336 บ้านหนองคูณ แสดงเส้นทาง เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
11
นายสรรเสริญ กลิ่นพูน
45020337 สาวแหวิทยา แสดงเส้นทาง สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
178
11
18
นายกำพล นามเพ็ง
45020338 บ้านดอนแดง แสดงเส้นทาง สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
7
3
4
45020339 เมืองหนองฮี แสดงเส้นทาง หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
14
นายอกนิษฐ์ แสนภพ
45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์ แสดงเส้นทาง หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
5
นายบัญชา สุวรรณโท
45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร แสดงเส้นทาง หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
11
20
นายสุเทพ ชุมภักดี