5,100

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

5,100

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

1,201

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

1,201

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก
11
5
16
2
14
7
3
10
9
1
2
45020002
บ้านฮ่องทราย
5
7
12
0
12
1
0
1
1
0
3
45020003
บ้านไทรทอง
5
2
7
6
1
0
1
1
1
0
4
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง
10
8
18
18
8
1
2
3
3
0
5
45020005
บ้านหนองสระหงส์
6
8
14
14
0
0
1
1
1
0
6
45020006
บ้านกู่กาสิงห์
20
0
20
15
5
1
0
1
1
0
7
45020007
จตุรคามพัฒนา
20
0
20
20
3
15
0
15
15
0
8
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
10
5
15
5
10
2
0
2
1
1
9
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
10
0
10
5
5
6
0
6
4
2
10
45020011
เมืองเกษตรวิสัย
20
4
24
24
0
5
0
5
5
0
11
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
19
0
19
15
4
12
0
12
10
2
12
45020013
บ้านป่ายาง
11
0
11
8
0
0
0
0
0
0
13
45020014
บ้านหนองแวง
0
5
5
5
0
5
3
8
8
0
14
45020015
บ้านดงครั่งน้อย
20
0
20
10
10
4
0
4
2
2
15
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ
27
10
37
18
19
0
0
0
0
0
16
45020017
บ้านโพนแท่น
17
15
32
20
10
15
0
15
15
2
17
45020018
บ้านแสนสี
20
0
20
10
10
3
3
6
6
0
18
45020019
วัดแจ่มอารมณ์
10
7
17
12
5
5
1
6
3
3
19
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง
5
11
16
11
5
1
0
1
1
0
20
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่
6
0
6
5
1
1
0
1
1
0
21
45020022
บ้านนกเหาะ
11
0
11
11
0
8
0
8
8
0
22
45020023
บ้านโพนทัน
10
6
16
10
6
0
1
1
1
0
23
45020024
บ้านโพนหิน
8
0
8
3
5
0
0
0
0
0
24
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
25
45020026
บ้านเขวาหรดี
7
0
7
7
0
2
0
2
2
0
26
45020027
บ้านเขวาตะคลอง
8
0
8
8
0
0
0
0
0
0
27
45020028
ชีโนวาทธำรง
7
4
11
11
0
1
3
4
0
0
28
45020029
บ้านโนนจาน
6
0
6
3
3
1
1
2
1
1
29
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
5
0
5
2
3
1
7
8
5
3
30
45020031
บ้านน้ำอ้อม
21
0
21
0
21
2
4
6
1
5
31
45020032
ไตรคามสามัคคี
11
0
11
0
11
1
0
1
0
0
32
45020033
บ้านผำโนนสว่าง
11
11
22
10
0
3
0
3
3
0
33
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี
11
2
13
9
4
10
0
10
10
0
34
45020036
บ้านหนองกุง
2
0
2
2
0
0
1
1
1
0
35
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง
1
10
11
6
5
1
1
2
2
0
36
45020038
บ้านหัวดอนชาด
5
2
7
7
0
1
0
1
1
0
37
45020039
บ้านตลาดไชย
6
6
12
2
10
0
1
1
1
0
38
45020040
บ้านฝาง
11
5
16
16
0
0
3
3
3
0
39
45020041
เมืองบัววิทยาคาร
11
0
11
11
0
0
0
0
0
0
40
45020042
บ้านหัวดงกำแพง
5
1
6
3
3
0
1
1
0
1
41
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
10
5
15
15
0
0
4
4
4
0
42
45020044
วัดบ้านโพนเงิน
5
0
5
1
0
0
8
8
8
0
43
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
20
0
20
20
0
7
0
7
7
0
44
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
45
0
45
33
12
10
2
12
10
2
45
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์
7
2
9
9
0
0
0
0
0
0
46
45020048
บ้านหัวหนองตาด
5
0
5
5
0
2
0
2
2
0
47
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
20
0
20
16
4
7
0
7
7
0
48
45020050
บ้านหนองช้าง
10
19
29
0
29
1
1
2
1
1
49
45020051
บ้านเหนือ
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
50
45020052
บ้านสิงห์ไคล
1
4
5
5
0
0
1
1
1
0
51
45020053
บ้านอี่เม้ง
7
0
7
7
0
1
0
1
1
0
52
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
20
0
20
15
5
0
3
3
3
0
53
45020055
บ้านโพนสะอาด
6
10
16
6
10
3
0
3
3
0
54
45020056
บ้านหนองสังข์
5
0
5
5
0
2
0
2
1
1
55
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
40
10
50
30
10
12
0
12
10
2
56
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย
7
16
23
17
6
1
4
5
6
0
57
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
45020060
บ้านขี้เหล็ก
11
15
26
15
11
4
1
5
4
1
59
45020061
บ้านพิลา
5
8
13
5
8
0
2
2
2
0
60
45020062
บ้านนาแค
6
7
13
8
5
0
2
2
2
0
61
45020063
บ้านโพนทอง
5
10
15
7
8
0
2
2
1
1
62
45020064
บ้านขามป้อม
5
0
5
3
2
0
1
1
1
0
63
45020065
บ้านม่วง
31
0
31
17
14
3
0
3
1
2
64
45020066
บ้านค้อแสนสี
5
10
15
10
0
1
2
3
3
0
65
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ
10
0
10
8
2
4
2
6
4
2
66
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก
4
4
8
5
3
4
1
5
4
1
67
45020069
บ้านโพนงาม
0
10
10
2
8
1
2
3
3
0
68
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้
0
9
9
3
6
0
1
1
1
0
69
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
10
0
10
5
5
0
0
0
0
0
70
45020072
บ้านโนนจาน
8
2
10
10
0
0
0
0
0
0
71
45020073
บ้านโนนสวรรค์
20
10
30
20
0
2
1
3
2
1
72
45020074
บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง
21
0
21
8
13
1
0
1
1
0
73
45020075
บ้านน้ำคำ
1
4
5
1
4
1
1
2
2
0
74
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก
5
0
5
5
0
3
0
3
0
3
75
45020077
บ้านส้มโฮง
5
4
9
9
0
1
0
1
1
0
76
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
5
4
9
5
4
1
1
2
2
0
77
45020079
บ้านหนองขาม
5
4
9
5
4
2
0
2
2
0
78
45020080
บ้านดงช้าง
10
0
10
10
0
0
8
8
8
0
79
45020081
เมืองปทุมรัตต์
22
0
22
0
22
0
16
16
5
11
80
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
0
10
10
6
4
2
0
2
1
1
81
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
10
10
20
10
10
10
10
20
8
2
82
45020084
บ้านหนองบึง
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
83
45020085
บ้านจานใต้
6
2
8
6
2
1
0
1
1
0
84
45020086
บ้านโคกก่อง
7
6
13
15
4
1
3
4
3
1
85
45020087
บ้านโพธิ์น้อย
10
10
20
10
10
2
6
8
4
4
86
45020088
บ้านโพนสูง
5
10
15
2
13
1
3
4
1
2
87
45020089
บ้านสระบัว
11
25
36
2
14
2
4
6
2
4
88
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
5
19
24
15
4
0
2
2
1
1
89
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด
20
0
20
6
13
5
1
6
6
0
90
45020092
บ้านเขวาทุ่ง
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
91
45020093
บ้านภูดิน
4
0
4
4
0
1
0
1
1
0
92
45020094
บ้านบัวขาว
11
4
15
11
0
2
0
2
2
0
93
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
10
10
20
5
15
3
0
3
2
1
94
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
10
0
10
10
0
0
4
4
4
0
95
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่
20
0
20
18
2
10
0
10
10
0
96
45020098
บ้านสวนปอ
10
5
15
5
10
10
5
15
2
0
97
45020099
บ้านสำราญหนองบาก
1
3
4
3
0
0
1
1
1
0
98
45020100
บ้านโคกกลาง
0
8
8
4
4
0
1
1
1
0
99
45020101
ประสิทธาราม
0
4
4
2
2
0
0
0
1
1
100
45020102
บ้านดงมัน
14
0
14
0
8
1
2
3
2
0
101
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
10
0
10
10
0
5
3
8
8
0
102
45020104
บ้านคูฟ้า
6
0
6
3
3
3
0
3
2
1
103
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
8
0
8
5
0
0
0
0
0
0
104
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร
29
0
29
14
15
7
0
7
5
2
105
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง
8
4
12
4
8
1
0
1
1
0
106
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
10
6
16
2
14
1
1
2
1
1
107
45020109
บ้านดอนคำ
0
0
0
0
0
1
1
2
2
0
108
45020110
บ้านโนนศิลา
0
2
2
2
0
1
2
3
3
0
109
45020111
โนนไทยวิทยาคาร
22
10
32
30
2
2
0
2
2
0
110
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา
2
8
10
7
1
1
1
2
2
0
111
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
0
5
5
5
0
0
1
1
1
0
112
45020114
บ้านคำแดง
0
3
3
0
3
0
2
2
1
1
113
45020115
บ้านหนองฟ้า
5
2
7
7
0
0
3
3
3
0
114
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
15
10
25
14
11
1
2
3
2
1
115
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
10
0
10
10
0
6
0
6
6
0
116
45020118
บ้านชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
45020119
บ้านโนนม่วง
5
13
18
11
7
0
2
2
2
0
118
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู
5
10
15
13
2
1
2
3
3
0
119
45020121
บ้านคำพระ
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
120
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม
5
4
9
5
4
20
0
20
20
0
121
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร
22
15
37
13
9
1
0
1
0
1
122
45020124
บ้านดอนเจริญ
6
9
15
15
0
0
0
0
0
0
123
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
1
10
11
5
5
0
1
1
1
0
124
45020126
ดอนเสาโฮง
0
10
10
2
8
1
0
1
1
0
125
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์
12
11
23
23
0
1
1
2
2
0
126
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
5
3
8
6
2
4
0
4
4
0
127
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด
16
0
16
6
10
5
0
5
0
0
128
45020130
บ้านหนองเหล็ก
7
2
9
7
2
1
1
2
1
1
129
45020131
บ้านบัวงาม
5
3
8
5
3
1
2
3
1
2
130
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่
31
3
34
16
15
4
0
4
4
0
131
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
16
0
16
8
0
3
0
3
3
0
132
45020134
หนองกุงวิทยา
3
10
13
9
3
2
1
3
1
1
133
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
8
1
9
9
0
0
1
1
1
0
134
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด
0
8
8
8
0
0
2
2
2
0
135
45020137
บ้านสมสะอาด
0
10
10
5
5
0
1
1
1
0
136
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
11
15
26
11
15
0
5
5
5
0
137
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ
0
6
6
2
4
0
1
1
1
0
138
45020140
บ้านสระแก้ว
0
21
21
5
12
0
0
0
0
0
139
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง
6
2
8
1
7
1
0
1
0
1
140
45020142
บ้านโพธิ์น้อย
8
3
11
3
8
1
3
4
2
2
141
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
22
10
32
32
0
7
0
7
7
0
142
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
16
3
19
9
10
7
6
13
9
4
143
45020145
บ้านดอนแดง
0
10
10
0
10
5
2
7
6
1
144
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา
11
0
11
11
0
2
0
2
2
0
145
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
0
10
10
7
3
4
0
4
4
0
146
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
6
9
15
1
15
0
3
3
2
0
147
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
6
0
6
6
0
2
0
2
2
0
148
45020150
บ้านหัวนา
21
6
27
16
11
3
0
3
3
0
149
45020151
บ้านหนองทัพไทย
15
5
20
14
10
0
3
3
3
0
150
45020152
เมืองจำปาขัน
31
0
31
16
15
7
0
7
6
1
151
45020153
บ่อพันขันวิทยา
7
6
13
7
6
3
1
4
4
0
152
45020154
บ้านปลาค้าว
4
3
7
4
0
1
0
1
0
0
153
45020155
บ้านหญ้าหน่อง
4
0
4
4
0
1
0
1
1
0
154
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา
2
8
10
4
5
3
2
5
2
3
155
45020157
บ้านแดง
19
0
19
6
13
0
0
0
0
0
156
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
20
4
24
10
14
6
1
7
2
5
157
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง
2
8
10
2
8
1
4
5
1
5
158
45020160
บ้านยางเลิง
5
6
11
6
5
1
2
3
3
0
159
45020161
บ้านหมอตา
10
0
10
10
0
2
0
2
2
0
160
45020162
บ้านดอกไม้
1
4
5
2
3
1
0
1
1
0
161
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
7
0
7
7
0
0
1
1
1
0
162
45020164
บ้านภูงา
1
4
5
1
4
1
0
1
1
0
163
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
25
0
25
5
20
4
0
4
0
0
164
45020166
บ้านฮ่องสังข์
18
0
18
8
10
10
1
11
9
2
165
45020167
บ้านสาหร่าย
11
25
36
25
11
5
0
5
5
0
166
45020168
บ้านดอนแคน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
45020169
บ้านโนนตาด
8
0
8
8
0
0
0
0
0
0
168
45020170
เมืองทุ่งวิทยา
29
18
47
33
14
6
0
6
4
2
169
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา
18
0
18
8
10
2
1
3
3
0
170
45020172
โพนขวาวพิทยาคม
14
0
14
0
14
2
0
2
2
0
171
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา
12
6
18
0
18
0
1
1
0
1
172
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
22
0
22
8
14
2
0
2
0
2
173
45020175
บ้านร้านหญ้า
7
0
7
7
0
1
0
1
1
0
174
45020176
บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
1
17
18
10
7
1
3
4
4
0
175
45020177
บ้านสระโพนทอง
10
20
30
23
7
1
1
2
2
0
176
45020178
บ้านคูดินทราย
10
10
20
15
5
3
1
4
2
2
177
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
20
10
30
8
22
0
3
3
3
0
178
45020180
บ้านเม็กหางเหย
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
179
45020181
บ้านนา
13
6
19
19
0
0
1
1
1
0
180
45020182
บ้านงูเหลือม
0
4
4
1
3
1
2
3
1
2
181
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
7
0
7
7
0
1
0
1
1
0
182
45020184
บ้านโพนยานาง
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
183
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
0
10
10
10
0
2
0
2
2
0
184
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
10
6
16
16
0
0
0
0
0
0
185
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
11
0
11
2
9
1
1
2
0
2
186
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา
30
10
40
40
0
5
1
6
6
0
187
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
2
14
16
14
4
2
2
4
2
2
188
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
189
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
7
2
9
6
0
0
1
1
1
0
190
45020192
บ้านเหล่าติ้ว
39
1
40
0
40
4
0
4
3
0
191
45020193
บ้านมหิงษาราม
16
0
16
10
0
2
0
2
1
1
192
45020194
ห้วยหินลาด
10
19
29
29
4
0
1
1
1
0
193
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
45020196
เมืองอารัมย์
6
0
6
1
5
1
0
1
1
0
195
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา
7
30
37
7
30
0
2
2
2
0
196
45020199
บ้านโพนครกน้อย
11
0
11
5
6
0
2
2
1
1
197
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ
21
35
56
40
16
10
0
10
7
3
198
45020201
ดอนแฮดวิทยา
0
8
8
6
2
1
3
4
3
1
199
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์
20
15
35
10
15
4
0
4
4
0
200
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
7
0
7
7
0
2
0
2
2
0
201
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
12
1
13
13
0
2
0
2
2
0
202
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
32
17
49
49
29
6
3
9
9
0
203
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
7
9
16
16
0
1
2
3
2
0
204
45020209
บ้านหนองแวง
10
0
10
0
10
1
0
1
0
1
205
45020210
จตุคามวิทยา
5
5
10
3
5
1
0
1
1
0
206
45020211
บ้านขี้เหล็ก
10
0
10
8
2
1
0
1
1
0
207
45020212
บ้านหนองแล้ง
10
10
20
10
10
0
2
2
2
0
208
45020213
บ้านน้ำคำน้อย
5
3
8
3
2
0
1
1
1
0
209
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
12
5
17
16
1
8
0
8
8
0
210
45020215
บ้านหัวช้าง
5
10
15
15
0
1
0
1
1
0
211
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
24
10
34
10
19
6
0
6
2
4
212
45020217
บ้านโคกสำโรง
9
0
9
5
4
3
0
3
3
0
213
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
10
0
10
0
10
0
1
1
0
0
214
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
10
5
15
13
0
0
4
4
4
4
215
45020220
บ้านสองชั้น
5
14
19
17
2
0
2
2
2
0
216
45020221
บ้านส้มโฮง
4
10
14
7
7
1
1
2
1
0
217
45020222
บ้านโพนดวน
12
2
14
10
4
1
0
1
1
0
218
45020224
บ้านโพนพอุง
7
0
7
7
0
2
0
2
0
2
219
45020225
บ้านหินกอง
30
0
30
10
20
6
0
6
4
2
220
45020226
บ้านเล้าข้าว
2
6
8
2
6
2
0
2
2
0
221
45020227
บ้านขัดเค้า
1
4
5
3
2
0
0
0
0
0
222
45020228
บ้านตังหมอง
5
4
9
5
4
1
0
1
1
0
223
45020229
บ้านหนองอีเข็ม
10
5
15
5
10
1
0
1
1
0
224
45020230
บ้านหัวนา
20
6
26
10
16
10
0
10
10
0
225
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
226
45020232
บ้านเหล่าหัวภู
5
0
5
5
0
1
1
2
2
0
227
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา
6
4
10
8
2
1
0
1
1
0
228
45020234
หนองยางวิทยาคม
7
6
13
4
9
2
0
2
0
2
229
45020235
บ้านสูงยาง
0
7
7
7
0
1
1
2
2
0
230
45020236
บ้านคูเมือง
16
10
26
21
5
0
15
15
5
10
231
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด
0
20
20
15
5
0
13
13
9
4
232
45020238
ดงเกลือวิทยา
7
5
12
12
0
0
1
1
1
0
233
45020239
บ้านเมืองสรวง
20
20
40
13
27
6
0
6
6
0
234
45020240
ชุมชนบ้านผำ
30
0
30
20
10
10
1
11
5
6
235
45020241
บ้านเหล่าฮก
20
0
20
3
17
0
15
15
2
13
236
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์
9
10
19
10
0
0
2
2
2
0
237
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ
7
0
7
0
7
1
0
1
1
0
238
45020244
บ้านข่อย
21
20
41
23
18
7
0
7
7
0
239
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา
19
0
19
19
0
9
0
9
9
0
240
45020246
บ้านหนองหินน้อย
1
6
7
4
3
4
0
4
4
0
241
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
11
0
11
11
0
5
0
5
5
0
242
45020248
บ้านโพนทอง
7
15
22
8
14
0
1
1
1
0
243
45020249
บ้านหนองพลับ
6
1
7
7
0
2
0
2
2
0
244
45020251
เมืองโพนทราย
10
25
35
30
5
5
0
5
5
0
245
45020252
หนองบัวประชาสรรค์
21
0
21
15
0
0
2
2
0
2
246
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ
2
7
9
6
2
1
1
2
0
0
247
45020254
บ้านหนองยาง
1
10
11
8
3
1
0
1
1
0
248
45020255
บ้านดอนหม่วย
1
6
7
7
0
1
1
2
2
0
249
45020256
ยางคำวิทยา
21
0
21
21
0
0
3
3
3
1
250
45020257
บ้านเหล่าข้าว
10
4
14
10
0
2
0
2
2
0
251
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
2
0
2
2
0
0
1
1
1
0
252
45020259
บ้านสว่าง
11
5
16
10
0
1
0
1
1
0
253
45020260
บ้านดอนขาม
0
5
5
2
3
0
2
2
1
1
254
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
6
0
6
0
6
2
0
2
2
0
255
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้
25
10
35
20
15
6
0
6
3
3
256
45020263
บ้านดงหมากไฟ
16
0
16
2
14
4
1
5
1
4
257
45020264
บ้านหัวดง
20
0
20
4
16
2
0
2
1
1
258
45020265
สามขาพิทยาคม
20
34
54
24
10
10
5
15
12
3
259
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง
16
23
39
30
9
4
2
6
6
0
260
45020267
บ้านขี้เหล็ก
5
5
10
8
2
1
0
1
1
0
261
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
0
0
0
0
0
7
1
8
6
2
262
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
2
0
2
2
0
1
1
2
2
0
263
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
2
0
2
1
1
1
0
1
1
0
264
45020271
บ้านหัวนา
0
7
7
2
5
0
1
1
1
0
265
45020272
บ้านกุดเขียว
1
15
16
10
6
1
0
1
1
0
266
45020273
ชีโหล่นวิทยา
15
15
30
0
30
1
2
3
0
3
267
45020274
บ้านแจ้ง
16
0
16
16
0
0
7
7
7
0
268
45020275
บ้านท่าค้อ
7
3
10
0
10
2
0
2
0
2
269
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
2
3
5
1
4
1
1
2
1
1
270
45020277
บ้านสำโรง
11
6
17
10
7
2
0
2
2
0
271
45020278
บ้านหว่านไฟ
3
7
10
7
3
1
4
5
5
0
272
45020279
บ้านลิ้นฟ้า
0
9
9
6
3
1
1
2
1
1
273
45020280
บ้านดู่
12
0
12
12
0
1
0
1
1
0
274
45020281
บ้านดงเมืองจอก
6
10
16
11
5
1
3
4
3
1
275
45020282
บ้านธาตุสามัคคี
9
0
9
4
5
1
0
1
0
1
276
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์
9
11
20
13
7
1
1
2
1
1
277
45020284
บ้านกอก
0
4
4
1
3
0
2
2
2
0
278
45020285
บ้านดงบัง
0
9
9
0
9
1
1
2
1
1
279
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี
3
15
18
8
7
2
0
2
2
0
280
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง
15
0
15
8
7
10
0
10
10
0
281
45020288
บ้านน้ำคำ
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
282
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
283
45020291
บ้านแวงวังเซียม
20
0
20
10
10
2
5
7
7
0
284
45020292
หนองฮางวิทยา
31
0
31
28
0
10
0
10
8
0
285
45020293
บ้านเป้า
0
5
5
2
3
2
1
3
3
0
286
45020294
บ้านเมืองคลอง
10
0
10
1
9
1
0
1
1
0
287
45020295
หนองขามวิทยา
10
5
15
10
5
0
2
2
0
2
288
45020296
บ้านขุมเงิน
4
7
11
4
7
4
7
11
4
7
289
45020297
บ้านหนองบัว
19
9
28
18
0
6
0
6
6
0
290
45020298
บ้านหนองเรือ
9
11
20
11
9
2
1
3
2
1
291
45020299
บ้านแขม
10
10
20
8
12
10
0
10
8
2
292
45020300
บ้านมะกอก
17
0
17
10
7
10
0
10
10
0
293
45020301
บ้านทองหลาง
1
6
7
7
2
1
2
3
1
2
294
45020302
บ้านหนองยาง
5
4
9
9
0
1
1
2
1
0
295
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง
0
13
13
13
0
0
0
0
0
0
296
45020304
บ้านหนองหัวคน
16
10
26
20
0
0
1
1
1
0
297
45020305
สีสวาดเล็บขาว
10
14
24
24
0
3
0
3
3
0
298
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน
0
10
10
9
1
0
1
1
1
0
299
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
10
8
18
8
10
2
3
5
5
0
300
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
5
14
19
5
14
2
0
2
2
0
301
45020309
บ้านโนนแฮด
0
10
10
2
8
3
0
3
0
3
302
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
15
0
15
15
0
0
0
0
0
0
303
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
9
0
9
2
7
3
10
13
10
0
304
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
0
6
6
4
2
3
0
3
3
0
305
45020313
บ้านโหรา
10
0
10
0
10
3
0
3
3
0
306
45020314
บ้านหนองหว้า
9
2
11
2
9
1
0
1
1
0
307
45020315
บ้านหนองนาหล้า
0
0
0
0
0
2
2
4
4
0
308
45020316
บ้านหนองย่างงัว
6
14
20
14
6
0
2
2
2
0
309
45020317
บ้านน้ำเงิน
0
0
0
0
0
1
1
2
2
0
310
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503)
38
10
48
15
33
6
0
6
3
3
311
45020319
บ้านศาลา
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
312
45020320
อนุบาลเมืองอาจสามารถ
93
40
133
112
21
0
4
4
4
0
313
45020321
บ้านส่องอนามัย
5
0
5
0
5
0
1
1
1
0
314
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
315
45020323
บ้านสำราญ
0
0
0
10
19
1
0
1
1
0
316
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
2
10
12
12
12
0
2
2
2
0
317
45020325
บ้านบุ่งเบา
5
0
5
1
4
1
0
1
1
0
318
45020326
บ้านหนองจาน
10
10
20
8
2
2
0
2
2
0
319
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
5
6
11
6
0
1
3
4
4
0
320
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
8
14
22
8
14
0
1
1
1
0
321
45020329
บ้านธาตุจอมศรี
6
10
16
2
14
1
3
4
1
3
322
45020330
บ้านวารีสีสุก
11
20
31
8
3
2
20
22
20
0
323
45020331
บ้านหนองไศล
10
23
33
10
23
6
1
7
6
1
324
45020332
บ้านขมิ้น
5
0
5
1
4
0
2
2
1
1
325
45020333
บ้านดงเย็น
5
5
10
7
3
2
1
3
2
0
326
45020334
บ้านกอกแก้ว
13
20
33
20
10
3
1
4
4
0
327
45020335
บ้านเด่นราษฎร์
20
0
20
10
10
5
0
5
2
3
328
45020336
บ้านหนองคูณ
10
9
19
10
0
1
0
1
1
0
329
45020337
สาวแหวิทยา
23
2
25
20
5
11
7
18
12
6
330
45020338
บ้านดอนแดง
0
4
4
4
0
2
2
4
2
0
331
45020339
เมืองหนองฮี
11
18
29
21
8
0
9
9
9
0
332
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์
5
0
5
5
0
1
0
1
1
0
333
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร
31
10
41
30
11
4
0
4
1
1