ข้อมูลบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


82 คน

บุคลากร สพท.

2 คน

ผู้บริหาร สพท.

10 คน

ผอ.กลุ่ม/หน่วย

19 คน

ศึกษานิเทศก์

39 คน

บุคลากร 38(2)

6 คน

ลูกจ้างประจำ

4 คน

พนักงานราชการ

4 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

8 คน

ลูกจ้าง(งบ สพท.)

2 คน

ช่วยราชการ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
0
2
6
13
19
10
29
39
4
2
6
2
2
4
4
8
12
0
0
0
28
54
82
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
0
1
13
6
19
1
6
7
4
6
10
1
8
9
1
10
11
6
12
18
0
4
4
0
1
1
1
0
1
0
1
1
28
54
82