จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 333 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
อบ.
ประถม
ม.ต้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย
26
75
0
51
50
101
8
45020002
บ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย
18
54
0
39
33
72
8
45020003
บ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย
9
28
0
16
21
37
8
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย
5
66
12
50
33
83
10
45020005
บ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย
16
54
0
45
25
70
8
45020006
บ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
42
134
0
94
82
176
8
45020007
จตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
58
229
98
209
176
385
22
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
11
78
0
39
50
89
8
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
21
63
0
45
39
84
8
45020011
เมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
273
888
0
573
588
1,161
34
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
29
191
0
105
115
220
13
45020013
บ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
11
42
0
32
21
53
8
45020014
บ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
22
129
0
74
77
151
8
45020015
บ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
27
128
53
119
89
208
11
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
20
88
40
88
60
148
11
45020017
บ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
19
91
44
83
71
154
11
45020018
บ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
20
85
43
84
64
148
11
45020019
วัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
26
102
42
98
72
170
11
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
6
39
0
24
21
45
8
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
17
90
28
74
61
135
11
45020022
บ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
17
66
38
59
62
121
11
45020023
บ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
22
70
32
67
57
124
11
45020024
บ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
24
77
0
53
48
101
8
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
7
18
0
13
12
25
8
45020026
บ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
14
70
42
62
64
126
11
45020027
บ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
28
90
42
87
73
160
11
45020028
ชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
8
24
7
15
24
39
10
45020029
บ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
10
34
0
22
22
44
8
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
11
36
0
29
18
47
8
45020031
บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
24
90
47
89
72
161
11
45020032
ไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
17
43
29
38
51
89
11
45020033
บ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย
10
47
24
41
40
81
11
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
16
64
21
57
44
101
11
45020036
บ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
16
42
0
33
25
58
8
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
7
24
0
14
17
31
8
45020038
บ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย
19
53
0
40
32
72
8
45020039
บ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย
12
31
0
22
21
43
8
45020040
บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
11
43
16
39
31
70
11
45020041
เมืองบัววิทยาคาร เมืองบัว เกษตรวิสัย
27
138
0
82
83
165
8
45020042
บ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย
29
67
0
56
40
96
8
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย
16
69
25
54
56
110
11
45020044
วัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย
8
16
0
8
16
24
7
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย
15
97
26
77
61
138
11
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย
45
140
65
136
114
250
14
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย
8
50
0
32
26
58
8
45020048
บ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย
11
19
0
13
17
30
7
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย
17
73
33
61
62
123
11
45020050
บ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย
9
42
0
24
27
51
8
45020051
บ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย
13
23
0
11
25
36
8
45020052
บ้านสิงห์ไคล หนองแวง เกษตรวิสัย
12
43
0
32
23
55
8
45020053
บ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย
14
54
0
36
32
68
8
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย
24
118
0
76
66
142
8
45020055
บ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
27
78
0
46
59
105
8
45020056
บ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
5
3
0
3
5
8
4
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
53
151
67
142
129
271
11
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
14
62
0
36
40
76
8
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
0
0
0
0
0
0
0
45020060
บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
32
95
0
64
63
127
8
45020061
บ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
4
12
0
9
7
16
6
45020062
บ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
7
31
0
19
19
38
8
45020063
บ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
9
49
0
32
26
58
8
45020064
บ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
18
36
22
35
41
76
11
45020065
บ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
32
130
0
77
85
162
9
45020066
บ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
10
25
0
17
18
35
8
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
13
49
27
47
42
89
11
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
13
55
0
38
30
68
8
45020069
บ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
21
72
0
54
39
93
8
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
1
21
0
8
14
22
7
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์
24
94
0
67
51
118
8
45020072
บ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์
6
22
0
13
15
28
8
45020073
บ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
38
120
24
96
86
182
11
45020074
บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
25
57
24
48
58
106
11
45020075
บ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
12
55
0
33
34
67
8
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
12
50
0
31
31
62
8
45020077
บ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
8
32
0
21
19
40
8
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
2
4
0
2
4
6
5
45020079
บ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์
7
36
0
23
20
43
8
45020080
บ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์
17
65
0
45
37
82
8
45020081
เมืองปทุมรัตต์ บัวแดง ปทุมรัตต์
71
300
0
191
180
371
16
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์
16
59
0
38
37
75
8
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
29
109
55
112
81
193
11
45020084
บ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์
6
30
0
16
20
36
8
45020085
บ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์
17
45
0
37
25
62
8
45020086
บ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์
9
32
0
17
24
41
8
45020087
บ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์
19
63
0
37
45
82
8
45020088
บ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์
12
50
0
30
32
62
8
45020089
บ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์
24
90
61
97
78
175
11
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์
9
25
0
17
17
34
8
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์
17
45
27
51
38
89
11
45020092
บ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์
5
45
0
25
25
50
8
45020093
บ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์
9
18
0
12
15
27
8
45020094
บ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์
11
39
0
15
35
50
8
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สระบัว ปทุมรัตต์
20
102
0
66
56
122
8
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์
26
95
60
97
84
181
11
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์
14
58
34
58
48
106
11
45020098
บ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์
11
36
10
34
23
57
11
45020099
บ้านสำราญหนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์
13
45
0
31
27
58
8
45020100
บ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์
14
32
0
21
25
46
8
45020101
ประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์
0
5
0
4
1
5
1
45020102
บ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร
9
46
0
26
29
55
8
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร
16
62
0
47
31
78
8
45020104
บ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร
9
45
0
32
22
54
8
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร
13
59
41
58
55
113
11
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร
16
53
34
59
44
103
11
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร
6
29
0
23
12
35
8
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร
12
31
0
26
17
43
8
45020109
บ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร
8
17
0
13
12
25
8
45020110
บ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร
0
1
0
0
1
1
1
45020111
โนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร
20
48
31
55
44
99
12
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร
0
3
0
2
1
3
2
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร
5
29
0
21
13
34
8
45020114
บ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร
1
9
0
6
4
10
6
45020115
บ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร
12
33
0
25
20
45
9
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร
33
85
44
87
75
162
11
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร
20
55
0
36
39
75
8
45020118
บ้านชาติ นานวล พนมไพร
14
43
0
33
24
57
8
45020119
บ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร
1
21
0
13
9
22
7
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร
4
25
0
14
15
29
8
45020121
บ้านคำพระ นานวล พนมไพร
10
38
0
26
22
48
8
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร
16
44
27
45
42
87
11
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร พนมไพร พนมไพร
157
747
0
451
453
904
31
45020124
บ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร
14
46
0
37
23
60
9
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร
8
34
0
16
26
42
9
45020126
ดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร
4
29
9
26
16
42
11
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร
24
118
0
72
70
142
8
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร
23
84
0
62
45
107
8
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร
15
39
0
31
23
54
9
45020130
บ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร
18
43
0
23
38
61
9
45020131
บ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
1
10
0
6
5
11
6
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
22
117
55
104
90
194
12
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
24
75
0
49
50
99
8
45020134
หนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
17
81
0
62
36
98
8
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
10
26
0
20
16
36
8
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
8
19
0
11
16
27
7
45020137
บ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
9
25
0
21
13
34
8
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร
27
74
34
73
62
135
11
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ วารีสวัสดิ์ พนมไพร
6
18
0
5
19
24
7
45020140
บ้านสระแก้ว พนมไพร พนมไพร
24
74
0
47
51
98
8
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร
8
44
0
30
22
52
8
45020142
บ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร
12
10
0
13
9
22
7
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสนสุข พนมไพร
18
88
46
77
75
152
11
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร
16
61
0
37
40
77
8
45020145
บ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร
5
62
0
32
35
67
8
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร
17
74
40
62
69
131
11
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร
8
23
0
13
18
31
8
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร
13
31
0
22
22
44
8
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร
17
43
0
31
29
60
9
45020150
บ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร
20
57
25
57
45
102
11
45020151
บ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร
18
50
19
60
27
87
11
45020152
เมืองจำปาขัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ
41
119
59
118
101
219
12
45020153
บ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ
0
69
42
54
57
111
9
45020154
บ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ
11
35
0
24
22
46
9
45020155
บ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ
2
18
0
9
11
20
7
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
7
27
0
17
17
34
8
45020157
บ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
12
52
0
26
38
64
8
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
34
129
0
83
80
163
11
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
18
76
0
43
51
94
8
45020160
บ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
12
34
0
22
24
46
8
45020161
บ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
16
47
0
34
29
63
8
45020162
บ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
5
27
0
19
13
32
8
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
22
60
0
45
37
82
8
45020164
บ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
3
13
0
10
6
16
7
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
50
129
70
130
119
249
11
45020166
บ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
27
80
29
75
61
136
11
45020167
บ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
7
89
27
60
63
123
11
45020168
บ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
7
0
0
1
6
7
2
45020169
บ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
20
55
0
37
38
75
8
45020170
เมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
37
133
49
118
101
219
11
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
31
77
38
75
71
146
11
45020172
โพนขวาวพิทยาคม ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
25
68
0
58
35
93
9
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
17
60
0
33
44
77
8
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
20
156
0
94
82
176
12
45020175
บ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
17
54
0
36
35
71
9
45020176
บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
11
36
0
24
23
47
8
45020177
บ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
24
76
24
75
49
124
11
45020178
บ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
25
75
33
77
56
133
11
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ
33
123
55
112
99
211
11
45020180
บ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
4
15
0
8
11
19
8
45020181
บ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
28
65
0
52
41
93
8
45020182
บ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
23
29
22
40
34
74
12
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
11
53
0
42
22
64
8
45020184
บ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
6
4
0
6
4
10
5
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ
13
40
0
28
25
53
8
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
29
96
0
70
55
125
8
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ
14
58
0
34
38
72
8
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ
27
110
93
120
110
230
11
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม น้ำคำ สุวรรณภูมิ
26
98
0
59
65
124
8
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
17
58
0
39
36
75
9
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
20
42
0
34
28
62
9
45020192
บ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
32
94
35
83
78
161
11
45020193
บ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
19
33
0
27
25
52
9
45020194
ห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
16
38
0
32
22
54
9
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
18
41
20
37
42
79
11
45020196
เมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
7
30
0
18
19
37
8
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
7
33
0
14
26
40
8
45020199
บ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ
7
17
0
8
16
24
8
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
138
459
0
294
303
597
27
45020201
ดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
0
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ
38
99
66
102
101
203
11
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
0
0
0
0
0
0
0
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
9
47
0
31
25
56
8
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
311
1296
0
751
856
1,607
47
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
6
49
0
26
29
55
8
45020209
บ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
15
46
0
38
23
61
8
45020210
จตุคามวิทยา ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
13
53
0
33
33
66
8
45020211
บ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
14
46
0
41
19
60
8
45020212
บ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
33
82
55
90
80
170
11
45020213
บ้านน้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ
17
50
0
35
32
67
8
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
30
63
39
66
66
132
12
45020215
บ้านหัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ
7
41
0
28
20
48
8
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) หัวช้าง สุวรรณภูมิ
28
72
32
82
50
132
11
45020217
บ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ
19
53
0
38
34
72
8
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ หัวโทน สุวรรณภูมิ
30
94
0
62
62
124
8
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ
24
52
14
43
47
90
11
45020220
บ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ
9
67
0
36
40
76
8
45020221
บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ
7
27
0
14
20
34
8
45020222
บ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ
19
61
0
49
31
80
8
45020224
บ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ
16
57
0
36
37
73
8
45020225
บ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ
7
25
20
27
25
52
10
45020226
บ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ
16
40
0
27
29
56
8
45020227
บ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ
0
2
0
2
0
2
2
45020228
บ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ
13
36
0
20
29
49
8
45020229
บ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ
8
18
9
22
13
35
11
45020230
บ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง
18
48
22
54
34
88
11
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง
5
33
0
28
10
38
8
45020232
บ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง
0
5
0
3
2
5
3
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง
7
32
0
18
21
39
8
45020234
หนองยางวิทยาคม กกกุง เมืองสรวง
25
68
30
57
66
123
12
45020235
บ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง
13
38
0
25
26
51
8
45020236
บ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง
22
67
31
66
54
120
11
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง
13
52
0
39
26
65
8
45020238
ดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง
8
48
0
28
28
56
8
45020239
บ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง
26
85
31
81
61
142
11
45020240
ชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง
45
144
64
126
127
253
11
45020241
บ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง
45
125
0
91
79
170
8
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง
17
44
0
31
30
61
8
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง
10
24
0
19
15
34
8
45020244
บ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง
17
91
38
67
79
146
11
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา หนองหิน เมืองสรวง
31
77
40
80
68
148
11
45020246
บ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง
6
16
0
17
5
22
8
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย
39
121
22
99
83
182
11
45020248
บ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย
22
48
0
36
34
70
8
45020249
บ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย
6
21
0
14
13
27
8
45020251
เมืองโพนทราย โพนทราย โพนทราย
47
152
0
98
101
199
13
45020252
หนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย
34
140
0
86
88
174
8
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ โพนทราย โพนทราย
1
15
0
10
6
16
7
45020254
บ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย
15
71
0
50
36
86
8
45020255
บ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย
6
13
0
8
11
19
5
45020256
ยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย
39
119
48
123
83
206
11
45020257
บ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย
26
76
0
51
51
102
8
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย
11
40
0
24
27
51
8
45020259
บ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย
20
63
44
71
56
127
11
45020260
บ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย
11
30
0
21
20
41
9
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ศรีสว่าง โพนทราย
18
30
0
27
21
48
9
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย
33
73
26
71
61
132
11
45020263
บ้านดงหมากไฟ โพนทราย โพนทราย
23
75
38
79
57
136
11
45020264
บ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย
21
58
0
49
30
79
8
45020265
สามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย
48
158
51
148
109
257
15
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย
9
64
0
33
40
73
8
45020267
บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ
15
41
0
29
27
56
8
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
16
100
0
53
63
116
8
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
31
94
0
59
66
125
8
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ
0
0
0
0
0
0
0
45020271
บ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
0
0
0
0
0
0
0
45020272
บ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ
12
21
0
18
15
33
9
45020273
ชีโหล่นวิทยา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
27
121
64
119
93
212
11
45020274
บ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ
12
42
20
27
47
74
11
45020275
บ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ
12
28
0
16
24
40
8
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
0
3
0
0
3
3
2
45020277
บ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ
4
25
0
12
17
29
5
45020278
บ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ
21
76
0
56
41
97
8
45020279
บ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ
8
45
0
22
31
53
8
45020280
บ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ
14
58
0
39
33
72
8
45020281
บ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ
16
58
48
76
46
122
11
45020282
บ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
11
21
0
14
18
32
6
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์ โพนเมือง อาจสามารถ
17
71
0
45
43
88
8
45020284
บ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ
0
0
0
0
0
0
0
45020285
บ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ
9
40
0
26
23
49
8
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
11
18
0
16
13
29
9
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ
43
151
0
98
96
194
14
45020288
บ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ
14
37
0
24
27
51
8
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง หนองขาม อาจสามารถ
8
26
0
19
15
34
8
45020291
บ้านแวงวังเซียม หนองขาม อาจสามารถ
11
38
0
29
20
49
8
45020292
หนองฮางวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
34
115
32
98
83
181
11
45020293
บ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ
13
38
0
19
32
51
8
45020294
บ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ
21
68
0
38
51
89
8
45020295
หนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
32
77
33
76
66
142
11
45020296
บ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ
0
4
0
2
2
4
4
45020297
บ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ
13
64
43
72
48
120
11
45020298
บ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ
19
51
0
42
28
70
8
45020299
บ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
30
56
0
52
34
86
8
45020300
บ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
26
105
40
81
90
171
11
45020301
บ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
11
37
0
27
21
48
8
45020302
บ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
0
9
0
4
5
9
4
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
15
28
0
23
20
43
8
45020304
บ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
10
48
0
31
27
58
8
45020305
สีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
16
51
0
28
39
67
8
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
10
31
0
21
20
41
8
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา หน่อม อาจสามารถ
9
40
0
25
24
49
8
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ
14
50
0
29
35
64
8
45020309
บ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ
3
15
0
10
8
18
8
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา หน่อม อาจสามารถ
20
78
75
108
65
173
11
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา หน่อม อาจสามารถ
17
43
0
31
29
60
8
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ
9
34
0
15
28
43
8
45020313
บ้านโหรา โหรา อาจสามารถ
13
41
0
26
28
54
8
45020314
บ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ
6
28
0
15
19
34
8
45020315
บ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ
8
42
0
28
22
50
8
45020316
บ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ
20
66
0
43
43
86
8
45020317
บ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ
0
0
0
0
0
0
0
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ
37
97
87
121
100
221
12
45020319
บ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ
0
0
0
0
0
0
0
45020320
อนุบาลเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ
194
769
0
481
482
963
34
45020321
บ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ
14
57
0
35
36
71
8
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ
3
9
0
10
2
12
4
45020323
บ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ
11
30
0
24
17
41
8
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
40
127
48
108
107
215
11
45020325
บ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ
13
35
0
29
19
48
9
45020326
บ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี
24
62
0
39
47
86
8
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี
9
39
0
19
29
48
8
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี
3
50
0
27
26
53
7
45020329
บ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี
22
59
0
36
45
81
8
45020330
บ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี
27
49
0
37
39
76
8
45020331
บ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี
17
77
31
65
60
125
11
45020332
บ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี
0
0
0
0
0
0
0
45020333
บ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี
12
63
0
39
36
75
8
45020334
บ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี
32
95
0
72
55
127
8
45020335
บ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี
40
103
45
93
95
188
11
45020336
บ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี
34
101
0
68
67
135
8
45020337
สาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี
35
103
40
99
79
178
11
45020338
บ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี
6
1
0
2
5
7
3
45020339
เมืองหนองฮี หนองฮี หนองฮี
21
103
0
60
64
124
8
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี
12
42
0
25
29
54
8
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี
19
87
32
76
62
138
11