57

อำเภอเกษตรวิสัย

42

อำเภอปทุมรัตต์

50

อำเภอพนมไพร

74

อำเภอสุวรรณภูมิ

17

อำเภอเมืองสรวง

19

อำเภอโพนทราย

58

อำเภออาจสามารถ

16

อำเภอหนองฮี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 241 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นายวุฒินันท์ คำมา
45020002 บ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
6
นายเสน่ห์ เสาวพันธ์
45020003 บ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
5
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
83
10
15
45020005 บ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
9
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
11
นางสาวนิภาพร เชิงหอม
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
10
นายกริชภูมิ โคตรเนตร
45020013 บ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
11
นางสาวอรทัย สิงห์พันธ์
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
5
นายดนุรุจณ์ แน่นอุดร
45020024 บ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
12
นายวิวัฒน์ ถนัดค้า
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
4
นายชัยญา คำภูเมือง
45020028 ชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
10
5
45020029 บ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน
45020032 ไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
15
45020033 บ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
11
14
นางเณรัชรา ก้านจักร์
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
101
11
15
นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า
45020036 บ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
6
นายนนต์ชัย หินซุย
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
4
45020038 บ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
8
45020039 บ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายอรรถพล จำละคร
45020040 บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
11
11
นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์
45020042 บ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
11
นายชาญวิทย์ ชุมศรี
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
110
11
17
นายอธิป เมืองนาม
45020044 วัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
2
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
9
นายนรากร พุธอุดร
45020048 บ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
30
7
5
45020050 บ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
6
นางสาววารินทร์ สีทะ
45020051 บ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
6
45020052 บ้านสิงห์ไคล หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นางวิภาภรณ์ อินทรกลาง
45020053 บ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
6
นางสาวยุพิน อาจหาญ
45020055 บ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
10
นายปรีชา ราชพลแสน
45020056 บ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
8
4
0
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายชาญชัย ศาลาจันทร์
45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020061 บ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
6
นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น
45020062 บ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นายศุภการ กุมผัน
45020063 บ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
10
นางสาวสราพร หงษ์โสดา
45020064 บ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
76
11
12
นายประจวบ รักษาชนม์
45020066 บ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
6
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
15
นายสัญญา ชาวไร่
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นายธนาพนธ์ ภูมิลา
45020069 บ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
6
ดร.รัฐกิจ กอนจันดา
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
11
นายโสภณ พลสมบัติ
45020072 บ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
9
ว่าที่ พ.ต.กฤษฎา ศรีชนะ
45020074 บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
106
11
7
นายนายมงคล ภูศรีอ่อน
45020075 บ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
10
นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย
45020076 บ้านหัวช้างเลิงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นางสฤฒาพร ปัสสำราญ
45020077 บ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
6
นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง
45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
6
5
3
45020079 บ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
8
นายสัมฤทธิ์ บุญพาทำ
45020080 บ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นายสมพงษ์ อามาตย์
45020082 บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีไพสิษฐ์
45020084 บ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
4
45020085 บ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
8
นายพลรบ เหวห้วย
45020086 บ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
45020087 บ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
82
8
9
นายศรีจุลา จุลาศรี
45020088 บ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นายสากล ชาวสน
45020090 บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
89
11
17
นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี
45020092 บ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
นางสาวณัฏฐณิชา บัวชัย
45020093 บ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
45020094 บ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
8
นางสาวเบญจมาศ เหมแดง
45020097 บ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
106
11
17
นายสมจิตต์ อิงอาจ
45020098 บ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
11
8
45020099 บ้านสำราญหนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
8
นางธัญพร ยมนัตถ์
45020100 บ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
7
นายบุญส่ง มะณีแสง
45020101 ประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
5
1
2
45020102 บ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
15
นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย
45020104 บ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
5
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
113
11
21
นายพนายุต กองสุข
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
103
11
16
นายศักดิ์ชัย ใจเมือง
45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
6
45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
5
นายอุดม แผงอ่อน
45020109 บ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
4
45020110 บ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
2
45020111 โนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
12
13
45020112 ไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
1
45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
4
45020114 บ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
10
6
2
45020115 บ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
45
9
7
นายปริญธร เทียมสิงห์
45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
5
นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
45020118 บ้านชาติ นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
5
นายไพบูลย์ วิสีปัต
45020119 บ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
4
45020120 บ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
8
6
นายสนอง คูณคำ
45020121 บ้านคำพระ นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
11
14
นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร
45020124 บ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
9
8
45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
42
9
6
นางสาวจิราวรรณ คำจันทร์
45020126 ดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
42
11
7
นางสุวณีย์ ขันโมลี
45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นายสุรสิทธิ์ โนภาศ
45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
7
นางสาวทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ
45020130 บ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
9
8
นายนันทวิชญ์ จุนทวิเทศ
45020131 บ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
11
6
2
45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
นายนาท ไพรพาลี
45020134 หนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
8
นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละ
45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
4
45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
7
5
45020137 บ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
5
45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
5
45020140 บ้านสระแก้ว พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
9
นายสมชาย ทองเสนา
45020141 บ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
4
45020142 บ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
3
45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
10
นายเนรมิต วงศ์จอม
45020145 บ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นายบุญตา ยมรัตน์
45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5
45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
9
10
45020150 บ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
102
11
21
นายปริณ เรืองจันทร์
45020151 บ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
87
11
14
นายวิชัย พงษ์วัน
45020153 บ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
9
14
นายวุฒิชัย ไชยสุข
45020154 บ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
9
7
นายภูษิต สอนสนาม
45020155 บ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
20
7
4
นายอนุวัฒน์ สำโรงแสง
45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
5
45020157 บ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
8
นายธวัชชัย มูลตรีภักดี
45020159 บ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
9
นายประทวน ผาดโผน
45020160 บ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
7
นางวาทินี รัตนสมบัติ
45020161 บ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
8
นายประยงค์ ศรีบุญ
45020162 บ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
9
นายธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ
45020164 บ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
3
45020168 บ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
3
45020169 บ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายพัศพงศ์ เรืองวงษ์งาม
45020172 โพนขวาวพิทยาคม ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
11
นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง
45020173 หว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
45020175 บ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
71
9
8
นายสัมพันธ์ ภูหินกอง
45020176 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
2
45020180 บ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
1
45020181 บ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
8
45020182 บ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
74
12
11
45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
45020184 บ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
1
45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
9
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ
45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายคมสันต์ เลิศพันธ์
45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
9
9
45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
4
45020193 บ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
52
9
6
นางเทียม รักษาธรรม
45020194 ห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
9
นายพชรกฤต เพ็งเหมือน
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
79
11
15
นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงาม
45020196 เมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
45020198 ดอนยางดอนสังข์วิทยา สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
45020199 บ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
4
45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
7
นายณัฐพงศ์ แก่นสา
45020209 บ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
7
45020210 จตุคามวิทยา ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
45020211 บ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายทวิทย์ ประริเตสังข์
45020213 บ้านน้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
7
45020215 บ้านหัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
9
นางปริญญาพร เลิศพันธ์
45020217 บ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
8
นายประเศียร วิชัย
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
90
11
9
นางสาวนิภาพร น้ำคำ
45020220 บ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
10
นายถาวร ยมรัตน์
45020221 บ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
นายณรงค์ สีนวลจันทร์
45020222 บ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
45020224 บ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
45020225 บ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
52
10
13
นายสุระพงษ์ ยมรัตน์
45020226 บ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
5
45020227 บ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
45020228 บ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
นางธนพร วิรุณพันธ์
45020229 บ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35
11
10
45020230 บ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
17
นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
6
นางรวิวรรณ พลทะกลาง
45020232 บ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
4
45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
9
นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
45020235 บ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
11
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
45020236 บ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
120
11
20
นายจักร์สิน สามารถ
45020237 บ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นายสุพจน์ ไชยสิทธิ์
45020238 ดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
10
นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์
45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
5
45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
10
45020246 บ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
3
45020248 บ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
12
นายนาจ สาภูเมือง
45020249 บ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
9
นางรัตปราณี บัวทอง
45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
45020254 บ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
10
นางกาญจนาภา ไชยโย
45020255 บ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
19
5
2
45020257 บ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
13
นางสาวนิตยา บางโท
45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
9
นางสาวสุประวีณ์ หาวัน
45020260 บ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
9
5
นางจินตนา ประกอบเลิศ
45020261 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
7
45020264 บ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
10
นายจำเริญ ศรีธร
45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
10
นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี
45020267 บ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
9
นายสมศักดิ์ สมุทรเขต
45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
9
นายประภาส พิลาภ
45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
45020271 บ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020272 บ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
33
9
5
45020274 บ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
74
11
13
45020275 บ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
4
45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
3
2
2
45020277 บ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
5
3
45020278 บ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
9
นายมนตรี สิงห์ชา
45020279 บ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
10
นางสาวพรพรรณ พลอาษา
45020280 บ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
9
นายคัณชิต สุมทรเขต
45020282 บ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
32
6
5
45020283 บ้านโนนวิทยาพัฒน์ โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
9
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
45020284 บ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
45020285 บ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
29
9
6
45020288 บ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
4
นายสากล ลำพาย
45020289 ชุมชนดงสว่างหนองแซง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
นายพิชาญ ชูค้ำ
45020291 บ้านแวงวังเซียม หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
45020293 บ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
3
45020294 บ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
7
45020296 บ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
4
4
1
45020297 บ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
120
11
16
นายสุเมธ สาลำ
45020298 บ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
45020299 บ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
9
45020301 บ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
4
45020302 บ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
9
4
5
นายเรวัตร ภูแย้ม
45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นางนริษา ชุมภักดี
45020304 บ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
8
นางสุจิตรา พันธุ
45020305 สีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทน
45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
5
นางปุณนิศา จุฬาคำ
45020307 บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
5
นายฉัตรชัย ขุนหอม
45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายประเทือง ไชยบุศย์
45020309 บ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
3
45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
4
45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
6
นางสาวภัทรวดี กาลจักร
45020313 บ้านโหรา โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
8
นายสุทธิสม ดังก้อง
45020314 บ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
6
45020315 บ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
5
นางวาสนา พัฒนิบูลย์
45020316 บ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
9
นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์
45020317 บ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
3
45020319 บ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
2
นายธานินทร์ ข่อยแก้ว
45020321 บ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
8
45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
12
4
1
45020323 บ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
5
นางสาวถิรนันท์ จิตสุข
45020325 บ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
6
45020326 บ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
12
45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
นายอลงกรณ์ ดุสอน
45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
53
7
7
นางสาวอรัญญา วิเศษวงษา
45020329 บ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายสุพรรณ นิ่มอนงค์
45020330 บ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
4
45020332 บ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด ประถมศึกษา
0
0
2
45020333 บ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
45020338 บ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
7
3
4
45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
5
นายบัญชา สุวรรณโท