กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 19 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
หนองฮี
145
นายสรรเสริญ กลิ่นพูน
2
โพนทราย
199
นายดำรงค์ ขุมเงิน
3
เมืองศรีภูมิ
258
นายอาคม บุตรหินกอง
4
ดอกไม้นาใหญ่น้ำคำ
139
นายณรงค์ เย็นเพชร
5
หินกองทุ่งหลวง
91
นายสัมพันธ์ ภูหินกอง
6
เมืองจำปาขัน
92
นายไพบูลย์ ศรีสระคู
7
หัวช้างเผือก
133
นายสุพล สิงห์สถิตย์
8
เมืองเกษ
150
นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา
9
ทุ่งใหญ่
196
นายสมนึก โนริรัตน์
10
เหนือเมืองเกษ
160
นายคิดกิตติคุณชัย อันไฮ
11
เมืองสระบุศย์
175
นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์
12
หมื่นถ่านแจ้งหน่อม
120
นายสมคิด อุบาลี
13
บูรพา
117
นายสุทธิสม ดังก้อง
14
เมืองแสนทัพไทย
65
นายอำพร ชัยอาวุธ
15
ลุ่มน้ำชี
122
นายประภาพันธ์ วิเวก
16
โคกนาคำ
125
นายบัวใส อุ่นเรือน
17
ปทุมรัตต์
148
ว่าที่ พ.ต.กฤษฎา ศรีชนะ
18
ปทุมบูรพา
163
นายสันติภพ โชติขันธ์
19
เมืองสรวง
168
นายวิเชียร กันหาจันทร์