ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
4
3
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
159
55
214
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
1
0
1
รวม
-
165
58
223
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
3
3
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
2
5
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
6
5
11
 3. ครู
-
คศ.1
147
448
595
 ชำนาญการ
คศ.2
74
215
289
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
255
797
1,052
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
476
1,461
1,937
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
96
219
315
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
83
0
83
 6. พนักงานราชการ
-
-
46
109
155
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
318
504
822
รวมทั้งหมด
1,198
2,365
3,563