ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) (10 มิถุนายน 2567)


176
จำนวนนักเรียน
94
นักเรียนชาย
82
นักเรียนหญิง
12
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 มิถุนายน 2567)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
2
4
6
อนุบาล 2
1
5
3
8
อนุบาล 3
1
0
6
6
รวมอนุบาล
3
7
13
20
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
13
11
24
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
12
12
24
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
13
18
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
26
9
35
รวมประถมศึกษา
9
87
69
156
รวมทั้งหมด
12
94
82
176
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

11.36%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 156 คน

88.64%